Sigida 12 Kɛnɛya sabati fɛɛrɛw: Yɛrɛtangacogo bana caman ma

Banaw ni jogindaw kunbɛncogo wɛrɛw

Nin sigida in kɔnɔ, an kumana banaw kunbɛncogo kan ni olu ye yɛrɛsaniya ni sigiyɔrɔsaniya ni boloci ye. Gafe in kɔnɔ, aw bɛna hakilinanw sɔrɔ minnu bɛ aw tanga bana ni joginniw ma. Aw bɛ se ka to kɛnɛya la cogomin na ni balo ɲuman ni farafinfuraw ni tubabufuraw ye, olu fana bɛɛ ɲɛfɔlen don gafe in kɔnɔ.

Kumakan damadɔ bɛ gafe daminɛ na minnu ɲɛsinnen don sigida kɛnɛya­baarakɛlaw ma, o kumakanw bɛ hakilinanw di mɔgɔw ma minnu bɛ a to u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.

Ni kɛnɛya gɛlɛya kɛrɛn­kɛrɛnnenw ɲɛfɔra sigidaw la ka tɛmɛ, aw bɛ hakilina caman sɔrɔ yɛrɛtangacogo kan olu ma. Ni aw ye o hakilina ninnu batu, aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka du walima dugu kɛ sigiyɔrɔ lakanalen ye kɛnɛya sira fɛ.

Aw ye aw hakili to a la ko banajugu ni saya kubɛncogo ɲuman ye furakɛli joona ye.

Furakɛli joona ye banakunbɛncogo fanba dɔ ye.

Sani ni sigida in laban cɛ, an bɛ a fɛ ka kuma bana kunbɛn cogo dɔw kan, minnu kofɔlen don gafe in fan wɛrɛw la. O banakunbɛncogo ninnu ka kan ka ɲɛfɔ ka a gɛlɛya.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →