Tetarasikiliniw: banakisɛ caman fagalan

Tetarasikilini, Tétracycline, Ɔkisitetarasikilini, Oxytétracycline

Izinitigiw ka tɔgɔ dalen ye teramisini ye (Terramycin), nka o da ka gɛlɛn.

 

Tetarasikilini ye banakisɛ caman fagalan ye; o kɔrɔ, ko a bɛ banakisɛ suguya caman kɛlɛ. Tetarasikilini ka kan ka kunu, o de ka ɲi, ani o kɔlɔlɔw ka dɔgɔn ka tɛmɛ a pikiri kan.

Tetarasikilini bɛ ta:

Tetarasikilini tɛ fosi ɲɛ mura gansan na.

A tɛ mako ɲɛ banamisɛnni caman furakɛli la, i n’a fɔpenisilini walima silifa (sulfas). Ani fana, a da ka gɛlɛn. A man kan ka ta ka caya.

Faratiw ni yɛrɛtangacogow:

  1. Musokɔnɔmaw man kan ka tetarasikilini ta, barisa a bɛ se ka den ɲinw ni a kolow fin. O ko kelen kosɔn, den minnu tɛ san 8 bɔ, olu man kan ka tetarasikilini ta fewu fo ni a ɲɛci gɛlɛn bɛ yen, wa a tali kuntaala man kan ka janya fana. Eritoromisini de tali ka fisa.
  2. Tetarasikilini tali bɛ se ka kɔnɔboli walima dumuniyɛlɛmabaliya bila mɔgɔ la, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la ni a tali kuntaala janyara.
  3. A farati ka bon ka tetarasikilini ta, min kɔrɔlen don walima min tawaati tɛmɛna (dati banna).
  4. Walasa tetarasikilini ka a ka baara kɛ fari la ka ɲɛ, banabagatɔ man kan ka nɔnɔ walima kumukɛlɛlan ta lɛrɛ 2 ka kɔn fura tali ɲɛ walima a talen kɔ.
  5. Tetarasikilini bɛ kurukuru bila mɔgɔ dɔw la ni u ye waatijan kɛ tile kɔrɔ.

Tetarasikilini tata hakɛ (kilogaramu kelen o kelen, a miligaramu 20 fo a miligaramu 40, don o don) – a forokonilama miligaramu 250 ani a jilama miligaramu 125, min bɛ mililitiri 5 la.

Aw bɛ tetarasikilini ta siɲɛ 4 don o don, tile 7 fo tile 10. A diko kelen o kelen, aw bɛ a:

Ni bana ka jugu ani banamisɛn dɔw bɛ yen i n’a fɔ npɔrɔn, barakɔrɔladimi, tɔgɔtɔgɔnin, musoylabana, furudimi ani nɔnɔkɛnɛbana, aw bɛ a hakɛ kofɔlen ninnu ɲɔgɔn fila di banabagatɔ ma (fo ni a bɔra denfitiniw la).

Ni tɔgɔtɔgɔni don (yɔrɔ min tetarasikilini ka ɲi tɔgɔtɔgɔnin ma): aw bɛ a hakɛ kofɔlenw di, nka a kana tɛmɛ tile 3 kan.

Ni a bɛ kɛ ɲɛw la, aw ye sɛbɛn ɲɛ Tulu banakisɛ­fagalanw lajɛ.

Dɔkisisikilini, doxycycline

(Iizinitigiw ka tɔgɔ dalen: Wibaramisini, Vibramycine)

 

Dɔkisisikilini ye tetarasikilini suguya ye min da ka gɛlɛn ani min bɛ ta siɲɛ fila dɔrɔn tile kɔnɔ; ale tɛ ta siɲɛ 4. Ni a bɛ sɔrɔ, ani tetarasikilini bɛɛ bɛ ta bana suguya kelen kama. A faratiw ni a yɛrɛtangacogo ni tetarasikilini bɛɛ taw ye kelen ye.

Dɔkisisikilini tata hakɛ – furakisɛ miligaramu 100

Aw bɛ dɔkisisikilini ta siɲɛ fila don o don, tile 7 fo tile 10.

A diko kelen o kelen aw bɛ a:

Ni tɔgɔtɔgɔni don (dɔkisisikilini bɛ se ka tɔgɔtɔgɔnin furakɛ yɔrɔ minnu na)

Aw bɛ a miligaramu 6 di, kilogaramu kelen o kelen. Walima aw bɛ a di ka bɛn a tigi si hakɛ ma:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →