Kuloranfenikɔli, Chloramphénicol: bana gɛlɛn dɔw kɛlɛlan

Kuloranfenikɔli, Chloramphénicol (izinitigiw ka tɔgɔ dalen: Kuloromisetini, Chloromycetin)

 

Nin fura in bɛ banakisɛ suguya caman faga. A da ka nɔgɔn, nka farati dɔw bɛ a tali la. O kosɔn, a tali ka kan ka dan hakɛ la.

Kuloranfenikɔli ka kan ka ta tifoyidi ni banagɛlɛnw na, banagɛlɛn minnu tɛ se ka furakɛ ni silifa, penisilini, tetarasikilini, walima anpisilini ye. Bana minnu bɛ dankari ɲɛnamaya la, i n’a fɔ kanjabana, bɛlɛnin, nugulajoli, jolidɛsɛ walima jibaatɔfarigan juguman, kuloranfenikɔli bɛ se ka ta ni fura kɔlɔlɔntanw tɛ yen (i n’a fɔ sefalɔsiporini, cephalosporines).

Anpisilini bɛ mako ɲɛ i n’a fɔ kuloranfenikɔli, walima ka tɛmɛ o kan, wa a farati man bon.

Aw ye aw janto: kuloranfenikɔli bɛ fiɲɛ bila mɔgɔ dɔw joli la. A farati ka bon, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la, denyɛrɛniw ma. Ni banajugu bɛ den na, a dun tɛ kalo 1 bɔ; a ka fisa ka anpisilini di a ma.

Aw bɛ aw hakili to a la, aw kana tɛmɛ kuloranfenikɔli tata hakɛ fɔlen kan cogosi la. Denyɛrɛniw ka tata hakɛ ka dɔgɔn (aw ye a lajɛ gafe ɲɛ nataw la).

Aw kana mɛn a tali la, ani fana aw kana to ka segin a tali kan.

Yɔrɔ caman na, kuloranfenikɔli tɛ se ka tifoyidi furakɛ bilen. O yɔrɔw la, aw bɛ se ka siporofulɔkizasini, ciprofloxacine, walima kotirimɔkizazɔli, cotrimoxazole lajɛ.

Kuloranfenikɔli tali ka fisa a pikiri kɛli ye, ani fana o farati man bon. Fo ni banabagatɔ tɛ se ka kuloranfenikɔli kunu, n’o tɛ, aw kana a pikiri kɛ abada.

Kuloranfenikɔli tata hakɛ (miligaramu50 fo miligaramu 100, kilogaramu kelen o kelen, don o don) – forokoni miligaramu 250, walima a jima miligaramu 125, min bɛ mililitiri 5 la.

Aw bɛ a kunuta di siɲɛ 4 don o don.

A diko kelen o diko kelen, aw bɛ a:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →