Silifonamidi, Sulfamides: fura da nɔgɔn don, min bɛ an senkɔrɔbana caman furakɛ

Silifametɔkizazɔli, Sulfaméthoxazole, silifizɔkizazɔli, Sulfisoxazole, silifadɔkisini, Sulfadoxine

A miligaramu 500 furakisɛlama bɛ sɔrɔ

Silifa walima silifonamidi bɛ banamisɛnni caman kɛlɛ. U da ka nɔgɔn ani u bɛ sɔrɔyɔrɔ caman na, nka u bɛ to ka faritanabanaw bila mɔgɔ la. Silifonamidi bɛ fura fɛn o fɛn na, ni o ye ŋɛɲɛ walima kurukuru bila aw la, aw bɛ o tali jɔ.

Silifa bɛɛ tacogo ni u tata hakɛ tɛ kelen ye. Sani aw ka silifa suguya o suguya ta, aw ye aw jija ka a tacogo ni a tata hakɛ dɔn.

Aw ye aw hakili to nin na: a nafa ka bon ka ji caman min, jifilen ɲɛ 8 ɲɔgɔn don o don, ni aw bɛka silifa ta walasa a kana fiɲɛ bila kɔmɔkiliw la.

Ni silifa bɛka kurukuru, logologo, ŋɛɲɛ, kolotugundadimi, solodimi walima ni joli bɛ bɔ sugunɛ na, aw bɛ a tali jɔ ani ka ji caman min.

Kotiri, Cotrimoxazole, TMP-SMX

Nin fura ye silifametɔkizazɔli ni sumayafura faralen ɲɔgɔn kan (sulfaméthoxazole avec triméthoprime), dɔw b’a wɛlɛ ko TMP-SMX.

Banakisɛ­fagalan 2 ɲagamini ɲɔgɔn na u sɔngɔ ka nɔgɔn, a fana bɛ se ka kɛ ka bana caman furakɛ i n’a fɔ ɲɛgɛnɛbaralabanaw (sukɛnɛsira banani), tifoyidi, ani tulodimi. Fura ɲuman don Sidatɔw ka bana na. A fana bɛ se ka bana caman kunbɛn, bana minnu ni sidabana bɛ taa ɲɔgɔnfɛ.

Kunnafoni nafama

I kana sɔn ka kotiri di denyɛrɛninw ma minnu si tɛ dɔgɔkun 6 bɔ fɔlɔ. Fari banni a la o kɔlɔlɔw ka ca. O kɔlɔlɔw ye farigan ye, ninakili degun, walima kurukuru bɔli fari la. Aw bɛ kotiri dili dabila den ma n’a bɛ ka kurukuru bɔ a fari la walima ni aw ɲɛ b’a la ko a bɛ ka kɔlɔlɔw lase aw ma.

A tacogo

Kotiri baga bɛ yɛlɛma-yɛlɛma ka a sababu kɛ a dilanfura 2 hakɛw yɛlɛma-yɛlɛmali ye. O la, a bɛ se ka dilan ni 200/40 ye (min kɔrɔ ye ko silifametɔkizazɔli mg 200 ni sumayafura mg 40 ɲagaminen don ɲɔgɔn na) walima 400/80 walima 800/160. A hakɛ bɛ jateminɛ dɔrɔn a kɔnɔsumayafura hakɛ fɛ.

Bana caman na:

Sidabana bɛ den minnu na, a tacogo olu fɛ walasa ka galakanɔrɔ kunbɛn:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →