Sefalɔsiporiniw, Cephalosporines

Ninnu ye banakisɛ fagalan ɲumanbaw ye, minnu bɛ banakisɛ suguya caman faga. U da ka gɛlɛn ani u pikiri dɔrɔn de bɛ sɔrɔ. Nka u kɔlɔlɔ ni u farati man ca i n’a fɔ banakisɛ­fagalan tɔw. Ni a bɛ sɔrɔ, a bɛ se ka kɛ ka banajugu caman furakɛ.

A suguya caman bɛ yen, i n’a fɔ:

Sefalɔsiporinini suguya caman bɛ kɛ ka sinkɔrɔkɛrɛdimi, sugunɛsiralabanaw, nɔgɔbana (tifoyidi), nugulabanaw walima solodimiw, kololabanaw walima kanjabana furakɛ.

Ni aw bɛ se, sani aw ka fura ninnu ta, aw bɛ kunnafoni ɲini u kɔlɔlɔw ni u tata hakɛw kan. Ani fana, aw kana u ta bana misɛnniw na, bana minnu bɛ se ka furakɛ ni banakisɛ­fagalan da dumanw ye.

Sɛfitiriyakizɔni, Ceftriaxone

Sɛfitiriyakizɔni ye banakisɛ­fagalan farinman ye, banakisɛ mana farifan bɛɛ labɔ min bɛ kɛ ka o furakɛ ani kanjabana, nka fura don min farati ka bon denyɛrɛniw ma, ni aw ma dɛsɛ aw kana furakɛli kɛ ni nin fura in ye. Nin fura kelen in kofɔlen don leminanpo fana na ka fara denyɛrɛniw ka ɲɛdimi kan min sɔrɔ la a ba ka leminanpo fɛ.

A kɔlɔlɔw

A pikiriw bɛ se ka farinya. Aw bɛ se ka a ni lidokɛni 1% ɲagami ni aw bɛ a kɛcogo dɔn.

A NAFA KA BON! Aw kana a di denyɛrɛni ma min tɛ dɔgɔkun kelen bɔ. Aw kana a di den sebaliw fana ma, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la minnu ka dɔgɔn. Aw kana a di sayinɛrɛtɔ ma.

A pikiri kɛcogo: Fura in pikirilama dɔrɔn de bɛ sɔrɔ walima a jolisirafɛ ta.

Ni sopisi ye denyɛrɛni minɛ a tile 7 tɛmɛnen.

Kilogaramu kelen o kilogaramu kelen, aw bɛ a pikiri miligaramu 50 kɛ siɲɛ kelen. O la:

Ni bana ka jugu den na, min tile 7 tɛmɛna, ni banakisɛ­fagalan wɛrɛ tɛ aw bolokɔrɔ, kilogaramu kelen o kilogaramu kelen

Aw bɛ a miligaramu 75 pikiri kɛ, siɲɛ kelen don o don tile 7 kɔnɔ fo ka se tile 10 ma. O la:

Ni tɔgɔtɔgɔni jugumanba don :

Kilogaramu o kiligaramu N, aw bɛ pikiri miligaramu 50 kɛ a tigi la don o don siɲɛ kelen fo tile 5, nka aw kana baliku ta caya ni garamu 4 ye tile kɔnɔ, walima ka denmisɛnni ta caya ni garamu 1 ye tile kɔnɔ.

Nin kanjabana don :

Kilogaramu o kiligaramu, aw bɛ pikiri miligaramu 100 kɛ a tigi la don o don, aw a tila pikiri kɛko 2 (aw bɛ tilancɛ kɛ a tigi la lɛri 12 o lɛri 12). Aw bɛ anpisilini fara a kan. Aw ye gafe ɲɛ Kanjabana furakɛcogo lajɛ.

Sefalɛkisini, Céphalexine

Sefalɛkisini ye banakisɛ­fagalan ye min nin sefalɔsiporiniw ye suguya kelen ye (les céphalosporines). Sefalɔsiporiniw ye banakisɛ­fagalan ɲumanbaw ye minnu bɛ bana suguya caman kɛlɛ. A ka c’a la, u da ka gɛlɛn ani u sɔrɔ man di. Nka, u kɔlɔlɔ ni u farati man ca i n’a fɔ banakisɛ­fagalan tɔw. Ni a bɛ sɔrɔ, a bɛ se ka kɛ ka banajugu caman furakɛ.

Kɔlɔlɔw

Kɔnɔsuru walima banakotaa ni jolima, farigan, kɔɔnɔdimi, kungolodimi, fari kurukuru bilenman ka kisɛkisɛniw kɛ a la, sugunɛ finman, hakili wulili, walima fanga dɔgɔya.

Kunnafoni nafama!

Ni mɔgɔ min fari tɛ sɔn sefalɔsiporiniw la (les céphalosporines), aw kana sefalɛkisini di o tigi ma.

A tacogo

Kilogaramu kelen o kiligaramu kelen, aw bɛ a miligaramu 50 di a tigi ma don o don, siɲɛ 4 Nka aw kana a tata hakɛ caya ni miligaramu 4000 ye lɛri 24 kɔnɔ. Ni aw tɛ se ka a tigi girinya hakɛ ta, aw bɛ a tata hakɛ kaɲɛ ni a si ye:

Ni joginda juguman don (joginda nɛma), aw bɛ hakɛ dita fɔlen di a tigi ma fo ka se tile 5 walima 7 ma. Ni joginda nɔgɔlen don kosɛbɛ, aw bɛ metoronidazɔli, métronidazole di fana.

Ni jeninida juguman don aw bɛ hakɛ dita fɔlen di a tigi ma, fo ka se tile 5 walima 7 ma. Ni jeninida ka dun, walima ni farigan bɛ a senkɔrɔ, aw bɛ hakɛ dita fɔlen di a tigi ma fo ka se tile 10 walima 14 ma.

Ni kolo karilen don ka a kun bɔ sogobu fɛ (kolo kun bɔlen), aw bɛ hakɛ dita fɔlen di a tigi ma fo ka se tile 5 walima 7 ma. Ni joginda nɔgɔlen don kosɛbɛ, aw bɛ metoronidazɔli, métronidazole di fana.

Ni murujoginda walima marifajoginda don aw bɛ hakɛ dita fɔlen di a tigi ma fo ka se tile 10 walima 14 ma. Ni joginda nɔgɔlen don walima joginda bɛ a tigi kɔnɔ na, aw bɛ metoronidazɔli, métronidazole di fana.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →