Banakisɛfagalan suguya wɛrɛw

Siporofulɔkizasini, Ciprofloxacine

A ka ca a la a ye: miligaramu 250, 500, walima 750 furakisɛ ye.

Siporofulɔkizasini ye banakisɛ suguya caman fagalan ye, a ni kinolɔni (quinolones) bɛɛ ye suguya kelen ye. U bɛ banamisɛnni caman furakɛ, i n’a fɔ: wololabanaw, kololabanaw, furulabanaw walima ɲɛgɛnɛkɛsiralabanaw (ɲɛgɛnɛbarani). Yɔrɔ caman na duniya kɔnɔ, siporofulɔkizasini tɛka se banaw kɔrɔ, o de la, aw man kan ka a ta banaw la, a kofɔlen tɛ sigida minnu bana furakɛli la. A fura in man kan ka di denmisɛnniw ma.

A kɔlɔlɔw

Dusuɲugun, kɔnɔboli, fɔɔnɔ, kunkolodimi, ɲɛnamini, fari bilenbilenni walima kaba.

A nafa ka bon

Aw kana a ta ni aw kɔnɔma don walima ni den bɛ aw sin na. Aw kana a ni nɔnɔmafɛn suguyasi ta ɲɔgɔn fɛ.

A ka ca a la, siporofulɔkizasini man teli ka sen fasajuruba faga. Ni bana ma gɛlɛya, a man kan ka di denmisɛnw ma, denmisɛnni minnu si ma san 16 bɔ ka a da a kan, olu sen fasaba ma kɔkɔ fɔlɔ. Waati min aw bɛka fura in ta, ni aw senkuruba ye aw dimi, aw bɛ fura tali jɔ o yɔrɔnin bɛɛ.

A tacogo

Banamisɛnni caman na

Aw bɛ a miligaramu 250 fo a miligaramu 750 di don o don fo lɛri 24 banamisɛnni taamasiɲɛw tununen kɔ.

Balaɲamakɔnɔdimi na

Aw bɛ a miligaramu 500 di siɲɛ 2 don o don, tile 3 kɔnɔ

Kunfilanitu la (ni siporofulɔkizasini bɛ se ka kunfilanitu kɛlɛ)

Aw bɛ a garamu 1 dɔrɔn di (miligaramu 1.000), siɲɛ 1 pewu.

Bɛlɛni ani ni nɛ sigilen don kɔnɔ na

Aw bɛ siporofulɔkizasini ni banakisɛ­fagalan wɛrɛw di ɲɔgɔn fɛ. Aw ye gafe ɲɛ Bɛlɛnin ni kɔnɔnafɛnw foroko cili lajɛ.

Kilindamisini, Clindamycine

 

Kilindamisini ye banakisɛ­fagalan farimanba ye, min ni linkosamidi, lincosamide ye suguya kelen ye, o min bɛ kɛ ka banamisɛnni caman furakɛ. Kɛrɛn­kɛrɛnnenya la, kilindamisini bɛ kɛ ka banaw furakɛ, i n’a fɔ kololabanaw, penisilini dɛsɛra bana minnu na. A ni kinini, (quinine) bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka musokɔnɔmaw ka sumaya furakɛ (aw ye sɛbɛn ɲɛ Kinini, Quinine lajɛ ka kunnafoni sɔrɔ a tata hakɛ kan).

A faratiw ni yɛrɛtangacogow

Ni kɔnɔboli ye aw minɛ ka aw to kilindamisini tali la, aw bɛ a jɔ o yɔrɔnin bɛɛ la barisa a bɛ se ka gɛlɛyaba dɔw lase aw ma.

A tata hakɛ

Kilindamisini tata, siɲɛ 3 don o don. A tako kelen o kelen:

Zantamisini, Gentamicine

Zantamisini ye banakisɛ­fagalan farimanba ye min bɛ bɔ mugusukarow furakulu kɔnɔ. A dicogo ye pikiri dɔrɔn kɛli ye walima sɔrɔmudonta IV (jolisira fɛ). A fura in bɛ se ka kɔmɔkiliw tiɲɛ ani ka fiyɛn bila tulo ka mɛnni na. O de kosɔn a tali ka kan ka kɛ furakɛli gɛlɛmanw dɔrɔn na. Ni galakanɔrɔ walima kanjabana don denmisɛnkunda ani denyɛrɛninkunda, aw bɛ zantamisini ni anpisilini ɲagaminen di. Bɔ ɲɛ Kunfinnin ni zantamisini, l’ampicilline et la gentamicine lajɛ walasa ka u sumancogo dɔn.

Ni kanjabana don: Kilogaramu o kilogaramu, aw bɛ zantamisini pikiri miligaramu 2 kɛ a tigi la. O kɔ kilogaramu o kilogaramu aw bɛ zantamisini pikiri miligaramu 1,7 kɛ a tigi la, lɛri 8 o lɛri 8. Aw bɛ a ni anpisilini di ɲɔgɔnfɛ (aw ye sɛbɛn ɲɛ Kunfinnin ni zantamisini, l’ampicilline et la gentamicine lajɛ).

Kunnafoni nafama

Zantamisini ka kan ka di ni a hakɛ yɛrɛyɛrɛ la. A dama tɛmɛni bɛ na ni kɔmɔkiliw tiɲɛni walima tulogeren kudayi ye. Hakɛ min ka kan ni den girinya ye, i b’o dɔrɔn di. I kana a hakɛ donni jate ta den si hakɛ ma. I kana zantamisini dili kuntaala tɛmɛ tile 10 kan. I b’i janto fura duulenba di la den ma (miligaramu 10 litiri 1 na, o dili ka fisa ni miligaramu 40 litiri 1 na ye).

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →