Nɔrɔnatumu (Kɔnɔnatumu) furakɛli la

Kɔnɔnatumu suguya caman bɛ yen. Parazikantɛli (praziquantel) ni nikulozamidi (niclosamide) fila bɛɛ ka jugu kɔnɔnatumu ma. Ni kɔnɔnantumubana bɛ kunsɛmɛ na walima ni a bɛ takabinbana bila mɔgɔ la, o tigilamɔgɔ ka kan ka alibɛndazɔli (albendazole) ta ani takabinbanafura minnu bɛ sɔrɔ a bolokɔrɔ, o kɔ, a ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la.

Nikulozamidi, Niclosamide (Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: Yomesan)

Tuma dɔw a furakisɛlama miligaramu 150 ni 600 bɛ sɔrɔ

Nikulozamidi ye kɔnɔnatumu fura ɲumanba ye, nka kɔnɔnakurufura tɛ.

A tacogo

Sɔgɔma, daraka fɛgɛman dunnen kɔfɛ, aw bɛ nikulozamidi ta. Aw bɛ furakisɛ ɲimi ka ɲɛ ka a kunu. A tata hakɛ bɛ bɔ kɔnɔnantumu suguya la, aw ka sigida kɛnɛya­baarakɛlaw bɛ se ka aw dɛmɛ o la, walima aw ka a ta tacogo kofɔlen in cogo la.

A tata hakɛ min bɛna kofɔ, aw bɛ o ɲimi ka ɲɛ ka sɔrɔ ka a kumu. Den minnu tɛ se ka furakisɛ in ɲimi, aw bɛ olu ta susu ka a mugu ɲagami sinji la walima dumuni na.

 

Parazikantɛli, Praziquantel

Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: Bilitirisidi, Dɔrɔnsiti (Biltricide, Droncit)

Tuma dɔw, a furakisɛlama miligaramu 150 ni 600 bɛ sɔrɔ.

 

Aw ye aw janto nin na

Musokɔnɔma ni den min bɛ san 4 duguma, olu ka kan ka parazikantɛli tali to yen cogo bɛɛ la. Denbatigi ka kan ka sindi jɔ waati min a bɛ parazikantɛli ta ka se lɛri 72 ma, a talen kɔ (o waati la denba ka kan ka sin bisi ka bɔn).

A kɔlɔlɔw

Parazikantɛli bɛ se ka farikolosɛgɛn bila mɔgɔ la, kungolodimi, dumunikɛbaliya ani dusukunɲugun nka olu man teli ka mɔgɔ minɛ, ka da a kan fura in tata hakɛ man ca kɔnɔnatumu furakɛli la.

A tacogo

Kɔnɔnantumu suguya caman furakɛli la ka fara misisogo ni lɛsogo taw kan:

I bɛ o fura ta siɲɛ kelen dɔrɔn. Kilogaramu o kilogaramu, aw kana tɛmɛ parazikantɛli miligaramu 5 kan ka se miligaramu 10 ma. Walima aw ka a di ka bɛn banabagatɔ si hakɛ ma:

Kɔnɔnantumu surunani furakɛli la (H. nana)

Kilogaramu o kilogaramu, aw bɛ a miligaramu 25 ta siɲɛ kelen. Tile 10 kɔfɛ, aw bɛ o hakɛ kelen ta tuguni. Walima, aw bɛ a di banabagatɔ si hakɛ fɛ:

Kinakirini, Quinacrine (Mepakirini, Mepacrine, Atabirini, Atabrine) – nɔrɔnatumu fura gafe ɲɛ Kinakirini, Quinacrine

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →