Sugunɛbilenni fura

Duniya sigada caman na, sugunɛbilenni suguya caman bɛ yen ninnu furakɛcogo tɛ kelen ye. Parazikantɛli bɛ a bana suguya bɛɛ furakɛ. Ɔkizamunikini furaw (oxamniquine) ka ɲi sugunɛbilenni suguya dɔw furakɛli la. A furaw ka kan ka di kɛnɛya­baarakɛla dɔ ka yamariya kɔnɔ.

Parazikantɛli, Praziquantel

Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: bilitirisidi, Biltricide, dɔrɔnsiti, Droncit.

A furakisɛ miligaramu 150 ni 600 bɛ sɔrɔ.

Aw ye aw janto nin na: musokɔnɔma ni den min bɛ san 4 duguma, olu ka kan ka parazikantɛli tali to yen cogo bɛɛ la. Denbatigi ka kan ka sindi jɔ waati min a bɛ parazikantɛli ta ka se lɛri 72 ma, a talen kɔ (o waati la denba ka kan ka sin bisi ka bɔn).

A tali kɔlɔlɔw: parazikantɛli bɛ mɔgɔ fari don ɲɔgɔn na, a bɛ kungolodimi ni ɲɛnamini ni dumunikɛbaliya bila mɔgɔ la, nka olu man kan ka a to fura tali ka jɔ. Walasa ka dɔ bɔ parazikantɛli kɔlɔlɔw la, aw ka kan ka a ta dumuni kɛwaati la.

Parazikantɛli miligaramu 600 tata hakɛ sugunɛbilenni na (kilogaramu o kilogaramu, miligaramu 40)

Walasa ka sugunɛbilenni furakɛ joli bɛ bɔ min na, aw bɛ a di siɲɛ 2 tile kelen, tile kelen kɔnɔ. A di o di:

Ɔkizamunikini, Oxamniquine

Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: wansili, vansil, mansili, mansil.

Ɔkizamunikini bɛ kɛ ka sugunɛbilenni furakɛ ameriki worodugu ni a cɛmancɛ la, sugunɛbilenni min bɛ joli bila banakɔtaa la (o sugunɛbilenni bɛ wele ko mansoni). (Walasa ka farafinna ta furakɛ, aw ka kan ka fura hakɛ caya ka tɛmɛ hakɛ kofɔlen kan yan. Aw bɛ aw ka sigida kɛnɛya­baarakɛlaw ɲininka.). A ka fisa ka fura in ta dumuni kɔfɛ.

Nin nafa ka bon: musokɔnɔma man kan ka ɔkizamunikini ta. Fura in bɛ ɲɛnamini ni sunɔgɔ bila mɔgɔ la, wa tuma dɔw la a bɛ se ka jali bila mɔgɔ la. Kirikirimasiɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na, olu man kan ka a ta fo ni u bɛka kirikirimasiɲɛ furaw ta waati min.

Ɔkizamunikini forokonilama miligaramu 250 tata hakɛ: baliku: kilogaramu o kilogaramu, miligaramu 15 don o don, denmisɛnniw: kilogaramu o kilogaramu, miligaramu 10 don o don.

Tako kelen don:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →