Sigida 8 Furaw hakɛ tata sumancogo ani u dicogo

Furaw dicogo denyɛrɛniw ma

Fura caman ye furakisɛ walima furamugu forokolama ye, nka a dɔw fana ye siro ye denmisɛnniw kama. A ka ca a la, sirow da ka gɛlɛn barisa fura hakɛ min bɛ taa u dilanni na, o ka ca ni furakisɛw ta ye. Mɔgɔ bɛ se ka dɔ bɔ i ka musakaw la ni siro dɔ dilanni ye i yɛrɛ ye nin cogo in na:

I bɛ furakisɛ mugu bɔ ka ɲɛ

image

walima ni furamugu don forokoni kɔnɔ, i bɛ a dayɛlɛn ka a kɔnɔmugu bɛɛ yɛlɛma minɛn kɔnɔ.

image

sukaro walima dinɔɔnɔ & ji wulilen a sumayalen kɔ

image

I bɛ o furamugu daji ni ji wulilen ye (a sumayalen kɔ) ka sɔrɔ ka sukaro walima di kɛ a la

Ni fura ka kuna kojugu, i ka kan ka dinɔɔnɔ caman walima sukaro caman kɛ a la (tetarasikilini walima kulorokilini)

Ni i bɛ denmisɛnniw ka siro dilan ni fura kisɛlama ye walima a mugulama ye, i kana a caman di u ma. Ni aw bɛ furaji dilan denw fɛ ni furakisɛ walima ni forokoni furamugu ye, aw bɛ a kɛ ni hakilisigi ye kosɛbɛ walasa aw kana fura di ka caya kojugu. Fana, den minnu si bɛ san kelen jukɔrɔ, aw kana dinɔɔnɔ di olu ma. Hali ni a tɛ kɛ ka caya, den dɔw bɛ se ka kɔlɔlɔba sɔrɔ o la.

Aw ye aw janto: Walasa fura kana den sara, aw kana fura di a ma ka a dalen to a kɔrɔ kan walima ni a kun jannen don. Tuma bɛɛ fo aw ka jateminɛ kɛ ko den sigilen don walima a kun kɔrɔtalen don. Aw kana fura di den ma da la abada ni a kirilen don walima ni a bɛ sunɔgɔ la, ani waati min a tɛ fɛn kalama.

Ni fura wɛrɛ tɛ i bolo balikuw dɔrɔn ka tata kɔ, i bɛ o suma cogo di ka o bɛn den ka tata hakɛ ma?

A ka ca a la, denmisɛnni ka dɔgɔya ni a ka fura tata dɔgɔya bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ni i ye denmisɛnni ka fura tata hakɛ caya kojugu, o bɛ se ka juguya a ma.

Ni kunnafoni bɛ i bolo denmisɛnni ka fura tata hakɛ kan, i bɛ tali kɛ o kɛcogo ma. Ni kunnafoni tɛ i bolo yɛrɛ, i bɛ fura di ka tali kɛ den girinya ma. O la, i bɛ den kɔrɔta ka a pese walasa ka a ka fura tata hakɛ latigɛ.

Ni peselikɛlan (girinya hakɛsumanan) ni dɔw ko balansi, tɛ i bolo kɔrɔ, ni i bɛ a dɔn ko a si ni a girinya bɛ ɲɔgɔn ta, o fana bɛ se ka i dɛmɛ ka fura tata hakɛ latigɛ.

Ni i bɛ baliku ka fura tata hakɛ dɔn, denmisɛnni ta bɛ se ka kɛ nin cogo ninnu na:

image

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →