Banaba (bagi, kuna) furaw

Ni aw bɛ banaba furakɛ, a ka fisa aw ka a dɔn banaba suguya kelen min don.

Ni nɔ jɛmanw bɔra fari la ka a yɔrɔ sogo kirin nka a kurukurulen tɛ ani a jalen tɛ, o bɛ a jira ko banaba min bɛ wele ko paucibacillary-PB bɛ sɔrɔ o tigi la, o la aw mako bɛ jɔ fura 2 dɔrɔn de la.

Ni fari bɛ kurukuru, lala banaba min bɛ wele ko multibacillary-MB bɛ sɔrɔ o tigi la, o bɛ furakɛ ni fura 3 ye. Banaba furaw ka kan ka ta ni kɛnɛya­baarakɛla faamuyalen, walima dɔgɔtɔrɔ dɔ ka bilasirali ye, ka da jamana ka furakɛli bolodacogo kan.

Banaba furakɛli ka kan ka to sen na fo kalo 6 walima banabagatɔ si bɛɛ. Walasa ka banaba banakisɛ bali a ka kolo gɛlɛya fura kɔrɔ, a ka fisa ka fura ta waati bɛɛ, a kana jɔ fewu. Aw bɛ aw jija fura kana ban aw bolo kɔrɔ.

Furakɛcogo kofɔlen

Kunajalan la, aw bɛ nin fura ninnu ta fo kalo 6

Kunajɛ (bagijɛ) la, aw bɛ nin fura ninnu bɛɛ ta fo san 1 (kalo 12):

Waati dɔw la banabafuraw bɛ faritanabana dɔ bila mɔgɔ la, bana min bɛ wele kunaŋɛɲɛ. Fari yɔrɔ dɔw bɛ se ka kurukuru, ka funu, fasaw bɛ se ka ja ani ka farigan bila mɔgɔ la. A bɛ se ka gɛlɛya dɔw lase banabagatɔ ma, i n’a fɔ kolotugundadimi, gɛnɛgɛnɛ, kɔkilifunu, sen walima bolo funu, walima ɲɛbilenni ni a dimini, o min ka teli ka fiyen bila mɔgɔ la.

Ni banaba ka jugu kosɛbɛ (fasajurumisɛnnidimi, farisogo kirinni, fanga dɔgɔya, ɲɛ jenijenini walima kɔkilidimi), a ka fisa ka banabafura ta, nka a ka ɲi ka dimimadafura dɔw ta fana (kɔritiko-siteroyidi, cortico-steroïde). Aw bɛ dɔgɔtɔrɔ faamuyalen dɔ ka ladilikan ɲini, barisa kɔritiko bɛ se ka gɛlɛya dɔw lase mɔgɔ ma.

Dapisɔni, Dapsone, DDS

A furakisɛ miligaramu 25, 50 ani 100 bɛ sɔrɔ.

Tuma dɔw la dapisɔni bɛ jolidɛsɛ walima fariŋɛɲɛ jugumanba bila mɔgɔ la. Aw bɛ tile kɔrɔ bɔli dabila. Ni aw fari wolo bɛka wuli, aw bɛ fura in tali jɔ.

Jantonyɛrɛ la: Nin ye fura jugu ye. Aw bɛ a bila yɔrɔ la, denmisɛnniw bolo tɛ a sɔrɔyɔrɔ min na.

Dapisɔni tata hakɛ: miligaramu 2, kilogaramu kelen o kelen, don o don.

Aw bɛ a ta siɲɛ kelen tile kɔnɔ.

Ni aw tɛ se ka a tigi girinya ta, aw bɛ a di:

Rifanpisini, Rifampicine

A furakisɛlama, walima a forokonilama miligaramu 150 ani 300 bɛ sɔrɔ.

Rifanpisini ye fura dagɛlɛn ye, nka a dɔɔni dɔrɔn bɛ banaba furakɛ, o la a sɔngɔ bakuruba man ca. Aw bɛ sɛbɛn ɲɛ A faratiw ni a yɛrɛtangacogow: lajɛ ka a kɔlɔlɔw ni a faratiw dɔn. Ni aw bɛ rifanpisini ta, aw bɛ dɔgɔtɔrɔ faamuyalen dɔ ka ladilikan ɲini:

Rifanpisini tata hakɛ walasa ka banaba furakɛ (miligaramu 10 fo 20 kilogaramu kelen o kelen) – aw bɛ a furakisɛ miligaramu 300 ta.

Aw bɛ rifanpisini di siɲɛ kelen kalo kɔnɔ banaba furakɛli la. Aw bɛ a ta lɛri 1 ka kɔn dumuni ɲɛ walima lɛri 2 dumuni kɔfɛ.

A diko kelen o kelen kalo kɔnɔ:

Kulofazimini, Clofazimine (izinitigiw ka tɔgɔ dalen lanpɛrɛni, Lamprene)

A forokonilama miligaramu 50 ni 100 bɛ sɔrɔ

Kulofazimini fana ye fura dagɛlɛn ye.

Hali ni a tɛ banaba banakisɛ faga ka tɛmɛ rifanpisini kan, a nafa dɔ ye ka banaba kɔlɔlɔ dɔw kunbɛn, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la, banaba min bɛ wele ko kunajɛ.

A kɔlɔlɔw: a bɛ fari ɲɛ kɛ bilenma ye. O tɛ mɛn sen na, a bɛ tunu san 1 walima san 2 aw kɛlen kɔ ka fura tali jɔ. A bɛ se ka furudimi walima dumuniyɛlɛmabaliya bila mɔgɔ la. Musokɔnɔmaw man kan ka a ta.

Kulofazimini tata hakɛ (miligaramu 1, kilogaramu kelen o kelen, don o don), aw bɛ se ka a forokonilama miligaramu 50 fana ta.

Aw bɛ a tata hakɛ kelen di siɲɛ fila ɲɔgɔn dɔgɔkun kɔnɔ, ka da a tigi si hakɛ kan ani ka a tata hakɛcaya siɲɛ kelen kalo kɔnɔ.

A diko kelen o kelen:

A diko kelen o kelen kalo kɔnɔ:

Jateminɛ: kulofazimini tata hakɛcayali ka kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ, walima kɛnɛya­baarakɛla faamuyalen dɔ ka bilasirali kɔnɔ, walasa ka banaba gɛlɛya dɔw kunbɛn.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →