Kɔnɔbolifura (Kɔnɔboli gansan)

Bisimuti, izinitigiw ka tɔgɔ dalen: Simɛkita, Smecta

Tuma dɔw a furakisɛlama ɲɛ bilemanlaman bɛ sɔrɔ walima a a jilama.

O bɛ se ka kɔnɔboli nɔgɔya, ka nugu bɔsili fana nɔgɔya ani ka banakɔtaa gɛlɛya. Nka fura in tɛ kɔnɔboli sɔrɔ sababu furakɛ, a tɛ farilajidɛsɛ kunbɛn kuma tɛ ka a furakɛ. Nafa tɛ a la kɔnɔboli furakɛli la, a sanni ye warilatiɲɛba de ye. A man kan ka di banabagatɔ gɛlɛn ma walima farigantɔ basi ni yiriyiri bɛ bɔ min banakɔtaa la. Asipirini tɛ bɛn mɔgɔ minnu ma, olu man kan ka bisimuti ta walima fura wɛrɛ, salisilati walima sibisalisilati bɛ minnu na.

Sibisalisilati tata hakɛ, kɔnɔboli juguyabali la

Aw bɛ a 1 di miniti 30 o miniti 30 walima lɛri 1 fo ka kɔnɔboli jɔ, nka aw kana a di ka tɛmɛ siɲɛ 8 kan tile kelen kɔnɔ (lɛri 24), wa aw kana tɛmɛ tile 2 kan a dili la. Aw bɛ ji caman min walima kɛnɛyaji ka farilajidɛsɛ kunbɛn (gafe ɲɛ Kɛnɛyaji).

Sani aw ka fura di, aw bɛ a bara yukuyuku ka ɲɛ.

A di o di:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →