Sigida 4 Banabagatɔ furakɛcogo

Kunnafoni lasecogo dɔgɔtɔrɔ ma (kɛnɛya­baarakɛla)

Sani dɔgɔtɔrɔ ka fura sɛbɛn, a ka kan ka banabagatɔ lajɛ fɔlɔ. Ni aw bɛ se, aw ye banabagatɔ lase dɔgɔtɔrɔ ma, nka ni aw tɛ se ka o kɛ, aw bɛ dɔgɔtɔrɔ wele ka na. Ni o fana tɛ se ka kɛ, aw bɛ mɔgɔ ci dɔgɔtɔrɔ ma min bɛ se ka banabagatɔ in ka bana ɲɛfɔ ka ɲɛ.Denmisɛn walima naloma mɔgɔ min hakili dafalen tɛ, aw kana o dɔ bila abada ka taa nin ci suguya ninnu ɲɛnabɔli la.

image

Sani aw ka mɔgɔ ci dɔgɔtɔrɔ ma walima ka a bila ka taa ladilikanw ni fura ɲini, aw ye banabagatɔ (sɛgɛsɛgɛ) ka ɲɛ ka bana in cogoya bɛɛ dɔn ani banabagatɔ in yɛrɛ ka lahala (aw ye Sigida 3 Banabagatɔ lajɛcogo lajɛ).

Sɛbɛn ɲɛ nata kɔnɔ, sɛbɛn dɔ labɛncogo bɛ yen min bɛ aw dɛmɛ ka banabagatɔ ka bana kunnafoniw sɛbɛn. O sɛbɛn misali wɛrɛw bɛ aw ka bila la nin gafe in laban na. Aw bɛ se ka o sɛbɛn dɔ tigɛ ani ka a lafa ka ɲɛ ni banabagatɔ ka bana kunnafoni bɛɛ kelen kelen dantigɛli ye.

Ni aw bɛ mɔgɔ bila ka taa dɔgɔtɔrɔ ka dɛmɛ ɲini, aw ye aw gɛlɛya waati bɛɛ ka banabagatɔ ka kunnafonisɛbɛn dɔ di a tigi ma ka taa.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →