Sigida 4 Banabagatɔ furakɛcogo

Banajugu taamasiɲɛw

image

Ni nin taamasiɲɛ dɔ walima a caman bɛ banabagatɔ min na, o bɛ a jira ko bana ka jugu sokɔnɔfurakɛli ma dɔgɔtɔrɔ ka dɛmɛ kɔ. A ni bɛ se ka to a da fɛ. Aw ye taa ni a ye dɔgɔtɔrɔso la joona.

Sani dɔgɔtɔrɔ ka na, aw ye waleya ninnu kɛ minnu ɲɛfɔlen don sɛbɛn ɲɛ kofɔlenw kɔnɔ.

 1. Basibɔn juguman ka bɔ farikolo fan dɔ la: Basibɔn
 2. Ni banabagatɔ sɔgɔsɔgɔra, joli bɛ bɔ: Sɔgɔsɔgɔninjɛ
 3. Sɔnniw walima dawolow mana kɛ bulama ye (ni o tun tɛ kɛ ka kɔrɔ): Kɛnɛya kunnafoni kunbabaw
 4. Ninakilidegun banbali hali ni a tigi ye a sɛgɛnnafiɲɛ bɔ: Ninakili, Dusukunnabana
 5. Ni banabagatɔ lakunu man di: Ni mɔgɔ kirinna
 6. Fanga dɔgɔya kojugu fɛ, banabagatɔ bɛ ɲɛnamini ni a wulila ka a jɔ: Dusukunnabana
 7. Ka lɛri tan ni fila kɛ walima ka tɛmɛ o kan ka sɔrɔ a ma sugunɛkɛ sɔrɔ: Ɲɛgɛnɛsiralabana damadɔw
 8. Ka tile kelen ni kɔ kɛ ka sɔrɔ a ma ji min walima ka dumuni kɛ: Farikolojidɛsɛ
 9. Ni baliku ka fɔɔnɔ walima kɔnɔboli tɛmɛna tile kelen kan, ni denmisɛn ta tɛmɛna lɛri caman kan, walima ni farikolo farilajidɛsɛ bɛ a senkɔrɔ: Farikolojidɛsɛ
 10. Ni banakɔtaa finnen don i n’a fɔ gudɔrɔn wa fana joli bɛ a la: Furudimi, nsɔnkunna ani dumuni yɛlɛmabaliya
 11. Kɔnɔdimi gɛlɛn, kɛrɛn­kɛrɛnnenya na ni a tigi tɛ banakɔtaa sɔrɔ, walima ni mɔgɔ ye kɔnɔbara dogidogi, a bɛ a sɔrɔ a ka gɛlɛn: Nugu gerenni
 12. Dimi min bɛ tɛmɛ tile saba kan: Sigida 3
 13. Ni kan jalen don ani ka kɔ kuru, da galakaw bɛ ja walima ni u tɛ ja: Nɛgɛtigɛbana, Kanjabana ni kunsɛmɛnabana
 14. Ni farigantɔ bɛ kirin ka caya walima ni banajugu dɔ bɛ a la: Farigan, Kanjabana ni kunsɛmɛnabana
 15. Farigan jugumanba (ka tɛmɛ degere 39 kan) fura ma se ka min nɔgɔya walima farigan min kuntaala bɛ tile 4 walima 5 bɔ: Kanjabana ni kunsɛmɛnabana
 16. Jali kuntaalajan tuma caman ani fana dagalakaw bɛ ja: Tetanɔsi (Jaŋɔyin / nɛgɛtigɛbana)
 17. Joli bɔli sɔgɔsɔgɔ senfɛ: Sɔgɔsɔgɔninjɛ
 18. Ni banabagatɔ fanga bɛ dɔgɔya ka taa a fɛ kabini tuma jan: Bana minnu bɔlen don olu danfaraw dɔnni gɛlɛyaw
 19. Ni Joli bɛ bɔ sugunɛ na: Ɲɛgɛnɛsiralabana minnu tɛ sɔrɔ cɛ ni musoya fɛ; ni u tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ, Sugunɛbilenni fura
 20. Joli min bɛ bonya ka taa a fɛ ani min tɛ ban hali ni a furakɛra: Wololabanaw dɔncogo, Kuna, Wololakansɛri, Wololasɔgɔsɔgɔnijɛ walima gɛnɛgɛnɛ
 21. Kuru, a mana kɛ farikolo fan o fan, ni a bɛ bonya ka taa a fɛ: Wololabanaw dɔncogo, Wololakansɛri
 22. Tansiyɔn yɛlɛnni kojugu (ka se 22/120 ma walima ka caya ni o ye): Tansiyɔn yɛlɛlen
 23. Kɔnɔmaya senfɛ gɛlɛyaw, jiginni senfɛ gɛlɛyaw walima jiginni kɔfɛ gɛlɛyaw, ka fara fɛn dɔw kan i n’a fɔ:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →