Sigida 20 Bangekɔlɔsi fɛɛrɛw

Musow bɛ kɔnɔmaya cogodi

Ni cɛya ye lawaji fili musoya kɔnɔ walima a kɛrɛfɛ, lawaji bɛ se ka don musoya da fɛ ka taa wolonugu siraw fɛ. Ni o bɛnna muso ka fan dawaati ma, lawaji bɛ i bari o fan na ka sɔrɔ ka taa a sigi denso foroko sokɔnɔɲɛ kɔnɔ. O ye kɔnɔ sɔrɔlen ye. Bangekɔlɔsi fɛɛrɛw bɛ kɔnɔ bali ni lawaji kunbɛnni ye, walima ka muso fari bali ka fan dilan walima ka denkisɛ bali ka se fan ma.

image

image

image

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →