Fura minnu bɛ kɛ ka basibɔn juguman kɛlɛ jiginni kɔfɛ

Walasa aw ka kunnafoni sɔrɔ fura tacogo ɲuman ni a tacogo jugu kan jiginni kɔfɛ basibɔn na, aw bɛ gafe ɲɛ Jolilajɔ fura minnu bɛ jiginni walima kɔnɔtiɲɛ kɔfɛ lajɛ. Ɔkisitosini, mizopɔrɔsitɔli ani ɛrigometirini, nin fura ninnu dɔrɔn de ka kan ka kɛ ka basi lajɔ den bangenen kɔfɛ. Nin fura ninnu dili ka tin lateliya walima ka fanga di tintɔ ma, o farati ka bon ba ni den fila bɛɛ ma. Ni basibɔta ka ca den bangenen kɔ nka sani tonso ka bɔ, ɔkisitosini, mizopɔrɔsitɔli ani ɛrigometirini bɛ se ka di. Nka aw kana ɛrigometirini di ka kɔn tonso bɔli ɲɛ, ka da a kan o bɛ se ka a bali ka bɔ.

Pitiwitirini (pituitrin) ni ɔkisitosini bɔlen don, nka ale farati ka bon ka tɛmɛ ɔkisitosini kan, a man kan ka ta fo ni basibɔn cunna ka a sɔrɔ ɔkisitosini, mizopɔrɔsitɔli ani ɛrigometirini lasɔrɔcogo tɛ aw bolo.

Ni basi bɛ bɔ denyɛrɛni na, aw bɛ witamini k di a ma (aw ye gafe ɲɛ Witamini K lajɛ). Witamini k takun tɛ jiginni ni kɔnɔtiɲɛ kɔfɛ basibɔn na.

Ɛrigometirini, Ɛrigonowini (Ergométrine, Ergonovine)

Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: ɛrigotarati, Ergotrate, metɛrigini, Methergine

Ɛrigonowini bɛ se ka basibɔn jugumanba lajɔ tonso bɔlen kɔfɛ. A bɛ basibɔn jugumanba lajɔ kɔnɔtiɲɛ fana kɔfɛ. Aw kana nin fura in di muso ma min ka tansiyɔn yɛlɛlen don.

A tacogo

Walasa ka basibɔn jugumanba furakɛ tonso bɔlen kɔfɛ walima kɔnɔtiɲɛ kɔfɛ, aw bɛ ɛrigonowini pikiri anpulu 1 kɛ sogobu la (miligaramu 0.2) walima furakisɛ (miligaramu 0.2) di a ma. Ni bana gɛlɛn cunnen don, aw bɛ se ka anpulu 1 pikiri kɛ jolisira fɛ ni o ye a sɔrɔ aw ye a kɛcogo kalan. Aw bɛ segin pikiri hakɛ kelen in kan lɛri 2 o lɛri 2 ka se lɛri 4 ma ni basibɔn jugumanba don (ni basibɔnta ka ca ni bɔlini ɲɛ 2 ye) walima lɛri 6 o lɛri 6 ka se lɛri 12 ma ni basibɔnta man ca kojugu. Aw bɛ tɛmɛ ni fura dili ye fo basi ka jɔ.

Walasa ka basibɔn jugumanba kunbɛn jiginni kɔfɛ, aw bɛ ɛrigometirini miligaramu 0.2 di tonso bɔlen kɔ.

Ositosini, Ocytocine – Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: Pitosini (Pitocine)

Tuma dɔw la, a anpululama den 10 bɛ sɔrɔ mililitiri 1 na.

Ositosini bɛ jiginni kɔfɛ basibɔn juguman kunbɛn. A bɛ tonso fana bɔli teliya. Nin fura in tara a takun na, a bɛ a ka baara kɛ ka ɲɛ.

Dɔgɔtɔrɔso dɔw la, ositosini pikiri bɛ kɛ tintɔ la walasa ka tin teliya, nka pikiri in man kan ka kɛ tintɔ la so kɔnɔ, ka da a kan ni kɛnɛya­baarakɛla dɔ ka dɛmɛ tɛ, fura in bɛ se ka na ni bangenugu lasamani jugu ye min bɛ a fara.

A pikiri kɛcogo

Walasa ka jiginni kɔfɛ basibɔn juguman furakɛ walima ka a kunbɛn

Aw bɛ pikiri hakɛ 10 kɛ woro kɛrɛ la. Ni basibɔn juguman tora senna o kɔfɛ, aw bɛ a to fo miniti 15 o kɔ aw bɛ pikiri in 10 hakɛ wɛrɛ kɛ.

Mizopɔrɔsitɔli, Misoprostol – Izinitigiw ka tɔgɔ dalen: Sitotɛki (Cytotec)

Tuma dɔw la a furakisɛlama miligaramu 100 walima 200 bɛ sɔrɔ

Mizopɔrɔsitɔli bɛ jiginni kɔfɛ basibɔn juguman bali walima ka a lajɔ.

Dɔgɔtɔrɔso dɔw la, mizopɔrɔsitɔli dɔɔni bɛ di tintɔ ma walasa ka tin teliya tuma dɔw la, nka fura in man kan ka di so kɔnɔ, barisa ni kɛnɛya­baarakɛla dɔ ka dɛmɛ kɛrɛn­kɛrɛnnen tɛ, a bɛ se ka na ni bangenugu lasamani ba ye ka a fara.

A bɛ kɛ ka kɔnɔ tiɲɛ a kalo fɔlɔw kɔnɔ walima ka basibɔn lajɔ kɔnɔtiɲɛ kɔfɛ.

A kɔlɔlɔw

Dusuɲugun, kɔnɔdimi walima kɔnɔboli.

A nafa ka bon

Aw ka muso farifunteni jateminɛ a kɛlen kɔ ka fura in ta, barisa a bɛ se ka fariganba bila mɔgɔ la. Ni o kɛra aw bɛ mizopɔrɔsitɔli jɔ ka sɔrɔ ka farigan furakɛ o yɔrɔnin bɛɛ ni parasetamɔli ye.

Muso minnu ka jiginni delila ka kɛ opereli ye, olu man kan ka mizopɔrɔsitɔli ta.

A tacogo

Aw bɛ mizopɔrɔsitɔli furakisɛ bila aw nɛn kɔrɔ walima aw da furugu kɔnɔ a ka yeelen. A bɛ se ka don musoya fana na walima banakɔtaayɔrɔ. O nafa ka bon kɛrɛnkɛnnenya la ni dusuɲugun, bɛ muso la.

Walasa ka basibɔ juguman bali jiginni kɔfɛ

Aw bɛ mikɔrɔgaramu (mcg) 600 tata di a a tigi ma a jiginnen nɔgeni na.

Ka basibɔn furakɛ jiginni kɔfɛ

Aw bɛ a furakisɛ mikɔrɔgaramu (mcg) 800 in bila nɛn kɔrɔ, banakɔtaayɔrɔ la walima musoya la ka a yeelen.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →