Sigida 7 Banakisɛ­fagalanw

Banakisɛ­fagalanw tata hakɛ dɔnni nafa

Furaw tali ka kan ka dan hakɛ la, kɛrɛn­kɛrɛnnenya na banakisɛ­fagalanw. A kunw filɛ:

  1. Furaw kɔlɔlɔ. Banakisɛ­fagalanw ka baara tɛ banakisɛw fagali dɔrɔn ye, u bɛ se ka gɛlɛya fana lase farikolo ma i n’a fɔ bana wɛrɛw walima faritɛnɛmako dɔ. San kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ sa ka a sababu kɛ u bɛ banakisɛ­fagalanw ta ka a sɔrɔ u farikolo mako tɛ u la.
  2. A bɛ mɔgɔ bɔ a cogo la. Farikolo la banakisɛ bɛɛ tɛ fɛnjugu ye. A dɔw nafa ka bon farikolo ka baara la. Tuma dɔw la banakisɛ­fagalan tali bɛ banakisɛ nafamaw ni jugumanw faga ɲɔgɔn fɛ. Banakisɛ­fagalan bɛ di den minnu ma, tuma dɔw la a bɛ joli bila u da kɔnɔ (sɛbɛn ɲɛ Nɔ walima tomi jɛmanw dakɔnɔna na) walima ka kaba bila fari la. O de kama a bɛ fɔ ko banakisɛ­fagalanw bɛ banakisɛ faga minnu bɛ farikolo dɛmɛ ka nin bana kofɔlen ninnu kun.
  3. Fura dɛsɛli banakisɛ la. Nin kuma bɛɛ bɛ a jira ko banakisɛ­fagalanw tali ka ɲi hakɛ la barisa ni u tata cayara, u fanga bɛ dɔgɔya.

Ni banakisɛ­fagalan kelen kɛra ka bana furakɛ siɲɛ caman, o banakisɛ bɛ fari kura da fo ka a kɛ banakisɛ­fagalanw tɛ se a ka a faga tuguni. O de kama a ka gɛlɛn ka bana damadɔw furakɛ i n’a fɔ tifoyidi o min furakɛli tun ka nɔgɔn san damadɔw tɛmɛnen.

Yɔrɔ dɔw la tifoyidi banakisɛ fanga bonyana kuloranfenikɔli (chloramphénicol) ma ka a sɔrɔ o de ye tifoyidi kɛlɛfura bɛɛ la ɲuman ye. Tuma dɔw la kuloranfenikɔli tali dantɛmɛna kojugu banamisɛnni dɔw la, ka a sɔrɔ banakisɛ­fagalan wɛrɛw tun bɛ se ka u furakɛ walima nafa yɛrɛ tun tɛ banakisɛ­fagalan tali la o banaw kama.

Diɲɛ kɔnɔ banakisɛ­fagalanw fanga dɔgɔyara bana caman furakɛli la ka a sababu kɛ u tali dantɛmɛna banamisɛnniw na. Ni banakisɛ­fagalanw ka kan ka niw kisi, u tali fana ka kan ka nɛmɛnɛmɛ sisan. O waleya bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔw, kɛnɛya­baarakɛlaw ani fura tabagaw yɛrɛ de la.

Banamisɛnni caman bɛ yen banakisɛ­fagalanw man kan ka ta olu furakɛli la barisa nafa tɛ o la. Gololabanamisɛnniw bɛ se ka furakɛ ni ji ni safinɛ ye walima ji kalan, lala aw bɛ se ka o yɔrɔw jɔsi ni furaji ye ni a bɛ wele ko viyolɛti de zantini (violet de gentiane, sɛbɛn ɲɛ Furabilenni, Violet de gentiane). Ninakilibanamisɛnniw bɛ se ka furakɛ ni ji caman minni ni balo ɲuman dunni ye ka fara sɛgɛnlafiɲɛbɔ kuntaalajan kan. Kɔnɔbolibana na nafa tɛ banakisɛ­fagalanw tali la barisa u bɛ se ka a juguya. Fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ o de ye jimafɛn caman minni ye (sɛbɛn ɲɛ Kɔnɔboli furakɛcogo) ani ka dumuni caman di den ma kabini a bɛ se dumunikɛ ye.

Aw kana banakisɛ­fagalanw ta banaw na farikolo bɛ se ka minnu kɛlɛ a yɛrɛ ye ka ɲɛ. Aw ye u ta banaw na, u tali nafa ka bon minnu na.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →