Wololabanaw

Safinɛla tɛgɛko ani safinɛla koli bɛ aw tanga wololabana ni kɔnɔnabana caman ma. Sani aw ka joli siri, aw ka kan ka a ko ni safinɛ ni ji wulilen ye.

Tuma bɛɛ safinɛla koli ye fura ye fɛn dɔw ma i n’a fɔ a bɛ kunsigi bɔyɔrɔw ni farikansiwow dayɛlɛ, ka kurukuruw furakɛ, a bɛ fiɲɛbɔ yɔrɔw dayɛlɛ, a bɛ maɲa misɛnniw ni a kunbabaw furakɛ ani farilabugu, ani kurukuru wɛrɛw. Ni banakisɛ­fagalan bɛ safinɛ na i n’a fɔ Powidɔni iyode (betadini), o ka ɲi kosɛbɛ. Nka betadini bɛ se ka fari ŋɛɲɛ wa a man kan ka se jogindaw ma. Seleniyɔmu silifidilama (sulfide de sélénium) walima ketokonazɔli (ketoconazole) ɲagaminen safinɛji la, o ye kabafura ɲuman ye.

Kiribi, Soufre

Kiribi nafa ka bon wololabana caman furakɛli la:

  1. Walasa ka fɛnɲɛnamani dɔw bali ka mɔgɔ kin i n’a fɔ npɛrɛn, ngaranga, dabi ani ɲimi. Ni nin fɛnɲɛnamani ninnu ka ca kongoda min na, aw ka kan ka tulu kiribima mu aw la sani aw ka taa aw ka forow la, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la, aw senkalaw walima senkuruw, bolokalaw, cɛkisɛ ani kan.
  2. A bɛ kɛ ka maɲa ni fɛnɲɛnamani kindaw furakɛ. Aw bɛ a muta dilan: aw bɛ kiribi dɔɔni ta ka o ɲagami kɛrɛmu na walima situlu, ka o mu a yɔrɔ la (aw ye gafe ɲɛ Kiribi ɲagamini situlu walima munitulu (wazelini) la lajɛ).
  3. Aw bɛ a mu wololabanaw ni faribuguw fana kama siɲɛ 3 ka se siɲɛ 4 ma tile kɔnɔ, walima a kɛrɛmu ɲagaminen winɛgiri la (aw ye gafe ɲɛ Kiribi ni winɛgiri, Soufre et vinaigre lajɛ).
  4. Ale tulu kelen in walima kiribi bɛ se ka farifoolobɔ ni kunnakaba jugumanw furakɛ.

Furabilenni, Violet de gentiane

A bula kisɛlama bɛna. A jima 0,5% fana bɛ sɔrɔ

Dakɔnɔjoliw, denbatigi sinnunkunnajoliw, wolonuguyɔrɔlajoliw, walima muso dogoyɔrɔlajolimisɛnniw bɛ furakɛ ni wiyolɛ de zantiyani da nɔgɔman min ye. A bɛ gololabana caman furakɛ, bana minnu sababu ye fɛnɲɛnamaniw ye.

A kɔlɔlɔw

Wiyolɛ de zantiyani bɛ se ka fariŋɛɲɛ bila mɔgɔ la, walima ka kisɛkisɛniw kɛ da kɔnɔ, walima musoya kɔnɔ. Aw bɛ a tali jɔ ni fariŋɛɲɛ, walima kisɛkisɛniw bɔra aw la.

A nafa ka bon!

Wiyolɛ de zantiyani bɛ fɛnw ɲɛ kɛ bulama ye. A bɔ ka di fari la tile dama dama kɔfɛ, nka a nɔ bɛ mɛn fini na.

A tacogo

Aw bɛ kuloruri de metilirosaniliniyɔmu, chlorure de méthylrosanilinium, (wiyolɛ de zantiyani, violet de gentiane) 0,5% kɛ a yɔrɔ la siɲɛ 2 fo siɲɛ 3 don o don.

Ni a ma kɛnɛya tile dama kɔnɔ, aw bɛ fura suguya wɛrɛ lajɛ.

Banakisɛ­fagalan tuluw, Pommade antibiotique

O tuluw da ka gɛlɛn wa tuma dɔw la, u man ɲi ka tɛmɛ furabilenni kan. O la, u tɛ mɔgɔ fari walima fini ɲɛ yɛlɛma wa u bɛ kɛ ka kaba furakɛ. U la ɲuman dɔ ye neyomisini (neomycin) walima polimisini (polymyxin) bɛ min na (misali la neyosiporini, Neosprin walima Polysporin). Tetarasikilini tululama fana bɛ se ka kɛ ka furakɛli kɛ.

Kurukuru ni ŋɛɲɛ furakɛ tuluw, Pommade corticostéroïdes

Nin tulu ninnu bɛ kɛ ka fariŋɛɲɛw furakɛ, minnu bɛ sɔrɔ fɛnɲɛnamani kinda fɛ, jiribagamaw, ani fɛn wɛrɛw. Tulu ninnu bɛ kɛ ka zanfala (gafe ɲɛ Foroforo, nɔbilenniw) ni minandaji nɔ furakɛ (gafe ɲɛ Foroforo basigilen). Aw bɛ a mu siɲɛ 3 walima siɲɛ 4 tile kɔnɔ. Aw kana a muni kuntaala janya kojugu, walima ka a mu fari fan bɛɛ la.

Wazelini walima munitulu girimanw, Vaseline

A nafa ka bon munitulu dilanni na walima bana dɔw furakɛli la i n’a fɔ maɲa (aw ye gafe ɲɛ Maɲa ni a ɲɛ Maɲa lajɛ), bugubanaw (gafe ɲɛ Banamisɛnni minnu sababu ye nɔgɔ ye (Kaba)), ŋɛɲɛ min sɔrɔla nugulatumu fɛ (gafe ɲɛ Kɔnɔnatumumisɛnni), jeninidaw (gafe ɲɛ Jeninidaw ni a ɲɛ Jeninda furakɛcogo) ani disilajoliw (gafe ɲɛ Disijogin ni galakajogin).

Potasiyɔmu perimanganati, Permanganate de potassium

Ale mugu ɲɛ bileman coricori de bɛ sɔrɔ.

Nin ye banakisɛ­fagalan ɲuman ye, min bɛ jɔsi joginda jugaman la. Aw bɛ dɔ ta aw bolokɔni fila la ka o kɛ ji litiri kelen (pɛrimanganati sumanko kelen bɛ kɛ ji 1.000 na) walima aw bɛ a furakisɛ den kelen (1) bila ji litiri tan (10) la.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →