Kunnafoni damadɔw ka ɲɛsin dugumisɛnw kɛnɛya­baarakɛlaw ma

Ka baara kɛ ni an yɛrɛ bolokɔrɔminɛnw ye walasa ka makow ɲɛnabɔ

Aw ka gɛlɛyaw furakɛcogo bɛ bɔ aw yɛrɛ bolokɔrɔfɛnw de la.

Baara dɔw tɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ka dɛmɛ kɔ (baarakɛminɛn, baarakɛla, mɔgɔ wɛrɛw). Misali la, boloci tɛ se ka kɛ ni fura dɔw tɛ, fura minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la tuma dɔw.

Baara dɔw bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ ni bolokɔrɔminɛnw ye. Du dɔ walima jɛkulu dɔ bɛ se ka jimarayɔrɔ koori walima ka ɲɛgɛn dɔw jɔ ni u bolokɔrɔminɛnw ye.

Dɛmɛ minnu dɔw bɛ bɔ kɔfɛ, i n’a fɔ bolocifuraw ani fura nafama dɔw, olu bɛ se ka na ni yɛlɛmabaw ye kɛnɛyako la. Aw ka kan k’aw jija k’olu sɔrɔ.

Nka tuma caman, a da ka di mɔgɔw la n’u bɛ se ka baara kɛ n’u yɛrɛ bolokɔrɔfɛnw ye.

N’aw bɛ se ka baara kɛ aw yɛrɛ ye, aw tɛna siri mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ na, wa aw ka sigidida bɛna yiriwa ani ka kɛnɛya sɔrɔ.

Aw y’a ɲini mɔgɔw fɛ aw seko bɛɛ la, u ka baara kɛ n’u bolokɔrɔfɛnw ye.

Ja

Sinji – Balo ɲuman gɛrɛgɛrɛ – A ka ɲi ni nɔnɔ feereta bɛɛ ye.

Aw bɛ se k’aw jigi da a kan waati bɛɛ ani a ka ca a la, a da ka di, wa fana a nɔ ka ɲi. N’aw bɛ se, misali la, aw y’a ɲini denbaw fɛ, u ka denw balo ni sinji ye. O ka fisa ni biberɔn ye. O b’a to u bɛ da u yɛrɛ la k’a sababu kɛ an bolokɔrɔfɛn ɲumanw ye, n’o dɔ ye sinji ye. O bɛ denw kisi bana caman ma ani ka denyɛrɛni caman ka saya bali.

Aw ka kɛnɛya baara la, aw y’aw hakili to nin na kosɛbɛ:

Mɔgɔw ka kɛnɛya sabatili fura ɲuman b’u yɛrɛ bolo.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →