Sigida 1 Farafinfuraw kɛli

Subagaya

Siran de b’a to dabali bɛ se mɔgɔ la tuma dɔw la.

N’a kɛra muso min hakili la ko a dabalilen don, a bɛ se ka bana. O bana sababu tɛ foyi wɛrɛ ye ni siran tɛ.

An k’a dɔn ko subaga tɛ se mɔgɔ la fo n’a ye suyalako dɔ kɛ i dalen don min na.

Mɔgɔ min ma da suya la, subaga tɛ se o tigi la.

Ni mɔgɔ dɔw man kɛnɛ walima ni kuru sigilen don u kɔnɔ i n’a fɔ biɲɛdimi (sɛbɛn ɲɛ Biɲɛdimi), a bɛ k’u hakili la k’u dabalilen don. O bana suguw ni suya ani jinɛmoriya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Sababu wɛrɛ bɛ o banaw la.

image

A’ kan’aw ka wari tiɲɛ dabalibana furakɛli la. A’ kana tajurusarabere ta ka subagaw sɛgɛrɛ barisa kun t’o la. N’aw banana, a’ ye t’aw furakɛ dɔgɔtɔrɔso la.

image

Dɔgɔtɔrɔw bɛ dɛsɛ bana dɔw la, farafinfurakɛlaw bɛ se k’olu kɛnɛya. Misali la, wolola bana dɔw ani hakiliwulibana dɔw fo ka se kulusijalalagosi ma.

Bamanankolotugula faamuyalibatigiw bɛ sɔrɔ sigida caman na. I b’a sɔrɔ u mɛnna kolokarilen furakɛli kosɛbɛ. Olu bɛ se ka kolokarilen caman tugu. O bɛɛ la, ni joginni minnu juguyara kojugu, aw ka kan ka taa ni olu ye dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ walima kɛrɛ fɛ kɛnɛyaso dɔ la. O ye i n’a fɔ ni kolo karila ka bɔ ɲɔgɔn na (ni a ye golo yɔrɔ dɔ fara ka bɔ). Ni bolo walima senkarilen sumanen don ani i tɛ ka bɔ a joli bɔtɔla kalama, a bɛ se ka kɛ a ye dankari kɛ jolisiraw de la. Ni bolo karilen tɛka digi a la abada, wa a bɛ se ka kɛ dankarilen don fasajuruw de la. A mana kɛ o fɛn o fɛn ye, taa dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ o yɔrɔ bɛɛ la. A bɛ se ka kɛ a yɔrɔ karilen ka kan ka tigɛ ka a labɛn teliya la walima ka furakɛli kɛrɛn­kɛrɛnnen kɛ a la. Ni bamanankolotugula ye kolotugu n’i ye a ye a tɛka nɔgɔya walima a tɔ bɛka juguya, taa dɔgɔtɔrɔ fɛ. Ni kolokarilen in kɛrɛfɛla y’a daminɛ ka bilen, ka kalanya, walima ni dɔ farala a dimi kan, waati o waati la, ani ni a tigi fariganna, dɔgɔtɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ ni a ye. Ni i sikanna dɔrɔn, taa ni a ye a kɛnɛyaso la.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →