Sigida 1 Farafinfuraw kɛli

Den ŋuna jiginni

image

Ŋuna ye yɔrɔ magamani ye denyɛrɛni kun na. O ye yɔrɔ ye min kolow ma kɔkɔ fɔlɔ. A ka ca a la u bɛ kɔkɔ den san kelen walima sani a ka san kelen ni tila sɔrɔ. Diɲɛ fan bɛɛ la denbaw b’a dɔn ko ni yɔrɔ (ŋuna) jiginnen don, o ye den ka bana gɛlɛn dɔ taamasiŋɛ ye.

Fura min bɛ den ŋuna lawuli, walima tulumafɛnw dali ŋuna na, nafa foyi t’o la, wa a bɛ se ka tɔɔrɔ wɛrɛw lase den ma. Den ŋuna jiginni ni kunsɛmɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ŋuna jiginni ye farilaji dɔgɔya taamasiɲɛ ye, o b’a jira ko ji bɔta ka ca den farikolo la ka tɛmɛ a ka ji minta kan. A ka c’a la, o bɛ sɔrɔ kɔnɔboli fɛ walima kɔnɔboli ni fɔɔnɔ fila jɛlen.

image

Ŋuna jiginni furakɛcogo:

  1. Aw bɛ jimafɛn caman di den ma i n’a fɔ sinji, nɔnɔ, jiridenji, ani furajiw (aw ye sɛbɛn ɲɛ Farijidɛsɛ furakɛli ani a kunbɛnni lajɛ).
  2. Aw bɛ kɔnɔboli ni fɔɔnɔ kunw furakɛ (aw ye sɛbɛn ɲɛ Kɔnɔboli Furakɛli lajɛ).

Ŋuna jiginnen furakɛcogo

A’ kana a kɛ tan.

image

Kilisi tɛ foyi ɲɛ yan

A’ y’a kɛ tan

image

Walima a’ ye nin kɛ

image

Kunnafoni: Ni ŋuna fununen don, o bɛ se ka kɛ kanjabana taamasiɲɛ ye. N’aw y’o ye dɔrɔn, a’ bɛ furakɛli daminɛ (sɛbɛn ɲɛ Kanjabana furakɛli) san’aw ka taa dɔgɔtɔrɔso la.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →