Sigida 10 Furakɛli kunfɔlɔ

Nuci

Aw bɛ nubara dɛrɛ kosɛbɛ

image

Aw bɛ a minɛ o cogo la fo miniti 10 hakɛ ɲɔgɔn. Tuma ni tuma aw bɛ to ka a lajɛ ni joli jɔra walima a bɛka bɔ halibi. Ni joli bɛka bɔ nu fɛ miniti 10 kɔfɛ halisa, aw bɛ a minɛ ka se miniti 10 wɛrɛ ma tuguni.

Hali ni o ye a sɔrɔ ko nuci caman tɛ kojugu ye, jolibɔn juguman suguyasi tɛ ɲuman ye. Aw ye aw janto mɔgɔkɔrɔbaw ka nuci la.

Yɛrɛtangacogo

Aw bɛ to ka tulu kɛ a nu na walasa a kana ja fo ka se cili ma. Nuwɔgɔbɛ de ye nuci caman sababu ye.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →