Sigida 10 Furakɛli kunfɔlɔ

Tilejenida

image

A ka ca a la tilejeni ka jugu mɔgɔ farila jɛmanw ma. A bɛ wolo bilen, ka dimi kɛ a la, ani ka a kalaya. Ni a juguyara, a bɛ kisɛkisɛ ka tila ka funu. Kisɛkisɛ min bɛ sɔrɔ tilejenida fɛ, o ni jeninida tɔw tɛ kelen ye barisa a bɛ se ka nɛ ta. Tilejenida siɲɛ kelen man jugu, nka tile ka jeniko caman bɛ laban wololakansɛri ma.

Tilejenida bɛ nɔgɔya a yɛrɛ ma tile damadɔ kɔfɛ. Alowera (aloe vera) walima dimimadafura bɛ a nɔgɔya. Furakɛcogo dɔw bɛ se ka sɔrɔ aw ka sigida la minnu bɛ wolo jeninen suma ka a dimi mada.

A kunbɛncogo

Ni tile ka farin, aw bɛ fugulan don ani ka fini don min bɛ aw farikolo datugu. Aw bɛ tulu mu min bɛ mɔgɔ fari tanga tile ma (crème solaire, écran solaire) sani aw ka bɔ tile kɔrɔ.

Tilejeni ka jugu yefukew fari ma ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan. A bɛ fari tiɲɛ ka sababu kɛ fɛn dɔ bɛ u fari mɔgɔ tɔw fari la min bɛ u tanga tilejenini ma, min tɛ olu fari la. O de kama fɛn damadɔ bɛ yen u ka kan ka minnu kɛ walasa ka u fari lakana ka bɔ tilejenini ma i n’a fɔ ka fugulan don, duloki bolojanw ani ka tiletangatulu mu. Yefukew ka kan ka lunɛti ɲuman fana don walasa ka u ɲɛ tanga tile ma.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →