Sigida 10 Furakɛli kunfɔlɔ

Disijogin ni galakajogin

Ni mɔgɔ magara o yɔrɔ la i bɛ a sɔrɔ a ka maga, ni a bɛ ninakili, o bɛ a tɔɔrɔ. Disidimitɔ ka sɔgɔsɔgɔ bɛ a jira ko galakakolo dɔ karilen don. Aw bɛ galakakolow jateminɛ ni aw bolokɔniw ye. Ni aw bolo yɛlɛla kuru kan walima ka jigin yɔrɔ magaman dɔ la, o bɛ a jira ko kolo karilen don. Ni galakakolo kelen dɔrɔn de karilen don, a yɔrɔ ma jigin walima ka kuru, aw bɛ dimimadafura di a tigi ma. A tigi man kan ka fɛn kɔrɔta walima ka baara kologirin kɛ fo dɔgɔkun damadɔw ka tɛmɛ. A kolo bɛ tugu ka sɔrɔ fura ma kɛ a la. Tuma ni tuma aw bɛ to ka a tigi bila ka fiɲɛ caman sama ka a bila, o bɛ digi a la, nka a bɛ a to fogonfogonw ka u ka baara kɛ ka ɲɛ.

Galakakolo caman karilen (disikari)

  1. Aw bɛ galaka karilen siri ka ɲɛ ni fini dɔ ye.

image

  1. Aw bɛ a tigi laada walasa a ka ninakili ka ɲɛ.
  2. Aw bɛ gɛlɛya wɛrɛw taamasiɲɛw ɲini (sɛbɛn ɲɛ Kirinni taamasiɲɛw) ani ka dɛmɛ don a tigi ma.
image

Mɔgɔ mana bɔ ka bin walima ka sirabakankasara sɔrɔ, o bɛ se ka na ni galakakolo caman karili ye ɲɔgɔn fɛ.

Disijogin jugumanba

Marifakisɛ nɔ, murulasɔgɔli, mugupɛrɛn walima galaka kari ko cɛjugu bɛ se ka a to fiɲɛ bɛ don ka bɔ kɛ fogonfogon kɔnɔ.

  1. Aw ye yɔrɔ joginnen in datugu ni bandi tuluma, manaforoko walima ni namasafara ye walasa fiɲɛ kana don a fɛ.
  2. Aw bɛ a yɔrɔ dɔrɔn datugu walasa fiɲɛ ka se ka bɔ nka a kana donyɔrɔ sɔrɔ.

image

  1. Aw bɛ a tigi laada a ka ninakili ka ɲɛ. O kɔ aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →