Sigida 9 Labɛn ni ladilikan minnu ka kan ka matarafa pikiri kɛli kama

Pikiribiɲɛ labɛncogo

Sani aw ka pikiribiɲɛ labɛn, aw ka kan ka aw tɛgɛ ko ni safinɛ ni ji ye.

1. Aw bɛ pikiribiɲɛ walaka, ka ani a biɲɛ tobi miniti 20 ɲɔgɔn.

Ja

2. Aw bɛ ji bon ka bɔ u kɔrɔ ka sɔrɔ aw ma aw bolo maga a biɲɛ na.

Ja

3. Aw bɛ u don ɲɔgɔn na, nka aw kana aw bolo maga biɲɛ kun na ani yɔrɔ min bɛ bisi ka ji lataa.

Ja

4. Aw bɛ pikiriji butelini kun jɔsi ni alikɔli ye sani aw ka a kari.

Ja

5. Aw bɛ pikirijikɛlan kɛ ka buteli kɔnɔ ji sama (aw kana a to biɲɛ kun ka bɔ kɛnɛma).

Ja

6. Furamugu bɛ butelini min kɔnɔ, aw bɛ o datugulan manani jɔsi ni alikɔli ye walima jikalan.

Ja

7. Aw bɛ pikirijikɛlan kɔnɔ ji kɛ butelini kɔnɔ furamugu kan.

Ja

8. Aw bɛ butelini kucukucu fo furamugu bɛɛ ka yeelen.

Ja

9. Aw bɛ pikirijikɛlan kɛ ka butelini kɔnɔ ji sama tuguni.

Ja

10. Aw bɛ fiɲɛ bɛɛ labɔ pikirijikɛlan kɔnɔ.

Ja

Aw bɛ aw kɔlɔsi, aw bolo kana maga biɲɛ la, walima fɛn wɛrɛ ka se a ma, hali kɔɔrimugu min sulen bɛ alikɔliji la. Ni a kɛra ko aw bolo sera biɲɛ ma walima ko fɛn wɛrɛ sera a ma, aw bɛ a tobi kokura.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →