Sigida 9 Labɛn ni ladilikan minnu ka kan ka matarafa pikiri kɛli kama

Pikiri kɛcogo

1. Ni aw b’a fɛ ka pikiri kɛ fari yɔrɔ min na, aw bɛ o yɔrɔ ko ni safinɛ ni ji ye (walima ni alikɔli ye; nka, walasa a dimi kana bonya, aw bɛ a to alikɔli ka ja sani aw ka pikiri kɛ)

Ja

2. Aw bɛ biɲɛ tilen ka a don. (Ni a kɛra ni teliya ye, o dimi tɛ bonya)

Ja

3. Sani aw ka ji lataa, yɔrɔ min bɛ bisi, aw bɛ o sama fɔlɔ ka yɛlɛn. (Ni basi yɛlɛnna pikirijikɛlan kɔnɔ, aw bɛ biɲɛ bɔ o yɔrɔ la ka a turu yɔrɔ wɛrɛ la).

Ja

4. Ni basi ma yɛlɛn pikirijikɛlan kɔnɔ, aw bɛ furaji lataa dɔɔni dɔɔni.

Ja

5. Aw bɛ biɲɛ sama ka bɔ ani ka a yɔrɔ saniya kokura.

Ja

6. Pikiri kɛlen kɔ, aw bɛ pikiribiɲɛ bɛɛ sananko o yɔrɔnin bɛɛ. Aw bɛ ji kɛ biɲɛ kɔnɔ ka a bisi ka a labɔ, o kɔ aw bɛ pikirijikɛlan bɛɛ walaka ka u ko. Aw bɛ u tobi sani aw ka baara kɛ ni u ye tuguni.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →