Sigida 9 Labɛn ni ladilikan minnu ka kan ka matarafa pikiri kɛli kama

Pikiriw bɛ denw kɛ lujuratɔ ye cogomin na:

Ni u bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na, furaji dɔw, i n’a fɔ minnu bɛ kɛ ka boloci, olu bɛ denw tanga ka u kisi lujura dɔw ma. Nka ni u bɛ kɛ ni biɲɛ walima pikirijikɛlan tobibaliw ye, olu bɛ se ka banajuguw bila mɔgɔ la.

Biɲɛ walima pikirijikɛlan nɔgɔlenw bɛ se ka banakisɛ dɔw yɛlɛma mɔgɔ fɛ i n’a fɔ sidabanakisɛ walima banajugu wɛrɛw i n’a fɔ biɲɛdimi.

Biɲɛw walima pikirijikɛlan nɔgɔlenw bɛ se ka banaw bila mɔgɔ la minnu bɛ fiɲɛ bila mɔgɔ la walima ka a faga.

Aw kana mɔgɔ fila sɔgɔ ni biɲɛ kelen ye ka sɔrɔ aw ma a banakisɛ faga fɔlɔ.

Pikiri dɔw bɛ se ka faritɛnɛbana jugumanbaw bila mɔgɔ la, u bɛ se fana ka baga lase a tigi joli ma, wala ka a tulo geren walima ka kɔlɔlɔ wɛrɛw lase a ma. Misali la, muso kɔnɔmaw bɛ to ka pikiri sugaya dɔ kɛ walasa ka u jiginni lateliya walima ka “fanga di u ma,” nka o pikiriw farati ka bon ba ma ani fana u bɛ se ka fiɲɛ bila den kunsɛmɛ na walima ka a faga yɛrɛ.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →