Sigida 9 Labɛn ni ladilikan minnu ka kan ka matarafa pikiri kɛli kama

Pikiri ka kan ka kɛ fari yɔrɔ minnu na

Sani aw ka pikiri kɛ, aw ka kan ka aw tɛgɛ ko ni safinɛ ni ji ye.

A ka fisa ka pikiri kɛ bobara la; aw ka kan ka a kɛ waati bɛɛ bobara sanfɛla la.

Ja

Aw ye aw janto nin na: Aw kana pikiri kɛ fari yɔrɔ la, joginda bɛ yɔrɔ min na walima ni a yɔrɔ bilennen don.

Ni denyɛrɛni don walima denfitini, aw kana olu ka pikiri kɛ u bobara la. Aw bɛ olu ta kɛ u woro sanfɛla la.

Ja

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →