Sigida 16 Ɲɛw

Ɲɛjalandimi

Ɲɛ kelen walima u fila bɛ minɛ ka bilen, ɲɛbo ni dimi dɔɔni bɛ kɛ a la. Ni a tigi kununa ka bɔ sunɔgɔ la, i bɛ a sɔrɔ a ɲɛw ye bo tigɛ, ka nɔrɔ. A ka ca denmisɛn kunda.

A furakɛcogo

ɲɛdimituluni (tubabukan: pommade ophtalmique)

Yɛrɛtangacogo ɲɛjalandimi ma

Ɲɛjalandimi ye bana ye min yɛlɛma ka di. A yɛlɛma ka teli ka bɔ mɔgɔ dɔ la ka taa dɔ wɛrɛ la. Ni denmisɛn dɔ ɲɛ bɛ a dimi, aw kana a to a ni denmisɛn wɛrɛ ka tulon kɛ walima ka da ɲɔgɔn fɛ, u kana u ɲɛ jɔsi ni fini kelen ye. Aw ye aw tɛgɛw ko, aw bolo se o se aw ɲɛw ma.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →