Sigida 16 Ɲɛw

Tafuge walima dimɔgɔw pantɔla

Tuma dɔw la, mɔgɔkɔrɔbaw bɛ a fɔ ko olu bɛ fɛn dɔw pantɔ ye walima tafuge, ni u bɛka yɔrɔ manamanatɔ dɔ lajɛ (i n’a fɔ koko walima sankolo). U bɛ o fɛnw lamagatɔ ye u ɲɛ kɔmi kɔmitɔ. O fɛnw bɛ i n’a fɔ dimɔgɔ fitiniw pantɔ. A ka ca a la, o tɛ kojugu ye. Nka ni fɛn caman bɛ tɛmɛ ɲɛ kɔrɔ ani yeli bɛka dɔgɔya fan kelen fɛ, o bɛ a jira ko o tigilamɔgɔ ka kan ka ta a yɛrɛ furakɛ. Aw ka kan ka taa aw yɛrɛ lajɛ joona joona.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →