Sigida 16 Ɲɛw

Ɲɛkanbugun

image

Ɲɛmɔgɔni bɛ lafin dɔɔni dɔɔni ka kɛ bugun walima jɛman ye ni yeelen jɔra a kan. Ni a bɛɛ kɛra jɛman ye, ɲɛ tɛ yelikɛ tugun. Ɲɛkanbugun ka ca mɔgɔkɔrɔbaw de la, nka a kelen kelenw bɛ ye denmisɛn fana na. Ni fiyentɔ bɛ se ka dibi ni yeelen bɔ ɲɔgɔn na ani a bɛ fɛnw lamagatɔ dɔn, opereli bɛ se ka a to a bɛ yelikɛ tuguni. Nka hali ni o kɛra, a mako bɛna kɛ lunɛti ɲɛnɛmabaw la. A bɛna mɛn sani a ka deli o fana na. Fura tɛ yen min bɛ se ka bana in furakɛ. (Tuma dɔw la, opereli senfɛ, u bɛ kɔnɔnkisɛ don ɲɛ kɔnɔ, o la lunɛti ko kun tɛ bilen.)

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →