Sigida 16 Ɲɛw

Ɲɛnasumuni

image

Funu bilenman don min bɛ bɔ ɲɛgolo kɔrɔ; a ka ca a la, a bɛ bɔ ɲɛ dagolo la. Aw bɛ bulaw (kɔnpɛrɛsi, finimugu) su ji wɔlɔkɔlen na ka o da a kan. Asidi bɔriki (acide borique) dɔɔni walima kɔkɔ dɔ bɛ se ka kɛ ji la, nka aw kana farafinfura kɛ a la abada. Aw bɛ se ka ɲɛdimituluni kɛ ɲɛ na siɲɛ 3 tile kɔnɔ walasa ka ɲɛnasumuni wɛrɛw bali ka falen.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →