Sigida 3 Banabagatɔ lajɛcogo

Farilafunteni

Banabagatɔ farilafunteni hakɛ jate ka kan ka minɛ, hali ni a fari man kalan. Ni bana digilen don a tigi la, aw ka kan ka a farilafunteni hakɛ lajɛ siɲɛ naani tile kɔnɔ walima ka caya ni o ye. Tɛrimomɛtiri mana funteni hakɛ min di tuma o tuma, aw ye o sɛbɛn.

Ja

Ni tɛrimomɛtiri tɛ aw bolo, aw bɛ se ka aw bolo kelen da banabagatɔ ten na ka bolo tɔ kelen da aw yɛrɛ ten walima mɔgɔ wɛrɛ ta la walasa ka u fila funteni hakɛ sanga ɲɔgɔn ma. Ni banabagatɔ fari ka kalan, aw ka kan ka se ka o dɔn nin cogo la.

Aw ka kan ka banabagatɔ fari kalaya hakɛ ni a kalaya waati ni a kuntaala ani a bancogo dɔn. Nin kunnafoni ninnu bɛ se ka a to an bɛ bana sidɔn. Jamana dɔw la, farigan bɛ furakɛ i n’a fɔ sumayabana, nka aw ka a dɔn ko fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen.

Misali la:

Baara kɛcogo ni tɛrimomɛtiri ye

Tɛrimomɛtiri ka kan ka kɛ du kelen kelen bɛɛ kɔnɔ. Banabagatɔ farilafunteni ka kan ka ta siɲɛ 4 tile kɔnɔ ani ka a funteni hakɛ sɛbɛn a ta o ta.

Tɛrimomɛtiri kalancogo:

Aw bɛ tɛrimomɛtiri munumunu fo aw ka a kɔnɔji dan ye

Tɛrimomɛtiri kɔnɔji mana yɛlɛ ka dan yɔrɔ min na, o bɛ farilafunteni hakɛ jira

Ja

Nin tɛrimomɛtiri ye degere 40 jira, o bɛ sɛbɛn 40 °C.

Kunnafoni nafama: walasa ka baara kɛ ni tɛrimomɛtiri ye, a tɛ ɲɛ hakilisigi kɔ ka da a kan a dɔw kɔnɔji ye pɔsɔnni ye.

Farilafunteni tacogo:

  1. Aw bɛ fɔlɔ ka tɛrimomɛtiri jɔsi ka a jɛ ni alikɔli ye ka sɔrɔ ka a yuguyugu ni bolo ye fo a kɔnɔji ka se degere 36 ma.
  2. Aw bɛ sɔrɔ ka tɛrimomɛtiri don…

banabagatɔ nɛn kɔrɔ (A ka a da tugu)

Ja

Walima a kaman kɔrɔ ni aw bɛ siran ko banabagatɔ bɛna tɛrimomɛtiri kari ni a ɲi ye.

Ja

Walima aw bɛ a don banakɔtaa yɔrɔ la nka ni denmisɛn don aw ye a kɛcogo dɔn (aw ka kan ka a ɲigin walima ka tulu mu a kun na sani aw ka a don)

Ja
  1. Aw ye a to o yɔrɔ la miniti 3 fo ka se miniti 4 ma.
  2. Aw bɛ tɛrimomɛtiri kalan (a bɛ yɛlɛn da kɔnɔ ka tɛmɛ kamankɔrɔla kan ani a bɛ yɛlɛn kɔfɛla la ka tɛmɛ ni yɔrɔ tɔw kan).
  3. Aw bɛ tila ka a ko kura ye ni alikɔli walima safinɛji ye.

Kɔlɔsili: Denyɛrɛni farilafunteni yɛlɛlenba walima a jiginnenba (degere 36 duguma), o bɛ banajugu dɔ kofɔ (aw ye sɛbɛn ɲɛ Denyɛrɛniw ka jolilabana lajɛ).

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →