Sigida 12 Kɛnɛya sabati fɛɛrɛw: Yɛrɛtangacogo bana caman ma

Wololabanaw

Nin bana in bɛ sɔrɔ Farafinna sahɛli jamanaw de la. Banakisɛ bɛ sɔrɔ cɛncɛn na dimɔgɔ dɔw de fɛ. A bɛ kɛ kuru gɛlɛn bileman ye mɔgɔ sogo kɔrɔ. Ni dimɔgɔ in ye mɔgɔ min kin, a bɛ bana bila o tigi la.

Bana in suguya dɔ bɛ yen o bɛ fiɲɛ bila mɔgɔ farisogo kɔrɔ. Ale dɔnni ka gɛlɛn, a furakɛ man di wa a da ka gɛlɛn. Ni aw bɛ se, aw ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ka dɛmɛ ɲini.

A suguya wɛrɛ bɛ yen, o ka jugu kɛrɛn­kɛrɛnnenya la mɔgɔ wolo de ma (wololabana, a bɛ joli bila mɔgɔ la). Ale furakɛ ka di.

A bɛ taamasiɲɛ minnu bɛ yemɔgɔ wolo la:

A furakɛcogo:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →