Sigida 12 Kɛnɛya sabati fɛɛrɛw: Yɛrɛtangacogo bana caman ma

Sugunɛbilenni

Sugunɛbilenni sababu ye tumu dɔ ye min bɛ don joli la. Tumu suguya ka ca duniya kɔnɔ. Yɔrɔ bɛɛ ni a ta cogoya don. Suguya kelen bɛ yen, min ka ca farafinna, arabu jamana, ani ameriki worodugu yanfan dɔw fɛ.

Sugunɛbilennikɛ bɛ yɔrɔ minnu na, ni joli yera aw sugunɛ la o yɔrɔ la, aw ka kan ka taa aw sugunɛ sɛgɛsɛgɛ mikɔrɔsikɔpu la ni banakisɛ in tɛ a la.

Sigida dɔw la, nin bana kofɔlen in ka ca kosɛbɛ fo ka a kɛ mɔgɔw hakili la ko cɛmisɛnniw ka sugunɛbilennikɛ ye musomaniw ka kalolabɔ nɔnabila ye.

Bana taamasiɲɛw

A furakɛcogo:

Ja

Kɔtɛ kunbaba

Aw ye taa kɛnɛya baarakɛla dɔ fɛ yen. Parazikantɛli (praziquantel) bɛ jolilatumu suguya bɛɛ furakɛ. Ɔkizamunikini (oxamniquine) bɛ jolilatumu suguya dɔw furakɛ. Walasa ka fura tata hakɛ dɔn, aw ye sɛbɛn ɲɛ Sugunɛbilenni fura lajɛ.

A kunbɛncogo:

Sugunɛbilenni yɛlɛma man teli. A ka ca a la, a banakisɛ bɛ balo jilakɔtɛ fitini dɔw de kɔnɔ. Sugunɛbilenni sɔrɔcogo filɛ:

  1. Sugunɛbilennitɔ dɔ mana sugunɛ kɛ kɔ ji la.
  2. Banakisɛfan bɛ sugunɛ in na.
  3. O fan ninnu bɛ ci ka don kɔtɛdɔ kɔnɔ.
  4. O kɔ tumu ninnu bɛ bɔ kɔtɛ kɔnɔ ka taa don mɔgɔ wɛrɛ la.
  5. O la, ni mɔgɔ min ye a ko walima ka a nɔn o ji banakisɛma la, o tigi fana bɛ bana in sɔrɔ.

Ja

Walasa ka aw yɛrɛ tanga sugunɛbilenni ma, aw ye a kɛlɛbagaw dɛmɛ ka kɔtɛ ninnu silatunu ani ka banabagatɔ furakɛ. Nka, min nafa ka bon ni a bɛɛ ye, o de ye: Mɔgɔ bɛɛ ka to ka sugunɛkɛ ɲɛgɛn kɔnɔ, nka aw kana a kɛ ji da la walima ji la abada.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →