Sigida 21 Denmisɛnw Ladonni

Mɔni

Mɔni ye den farikolo n’a hakili kɔgɔcogo ye. A b’a yɛrɛ farikolo don a sagoya la cogo min na ani a bɛ kumalaciw ɲɛnabɔ cogo min na ka fara a bɛ kunkow ɲɛnabɔ cogo min na kan olu bɛɛ bɛ kɛ a tɔgɔlakow ye. Nka a ka adamadenya yiriwali man kan ka kɛ fɛn jɔlen ye. O ka kan ka to sen na ka wara ka t’a fɛ. Ni den min mɔni ka suma, kɔlɔsili ka kan ka bonya o kan.

Munna den dɔw mɔni senna ka suma kojugu ni dɔw ta ye? Tuma dɔw la, kɔrɔ wɛrɛ foyi t’o la – danfara tɛ ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka bana ni balodɛsɛ bɛ se k’a to den mɔni bɛ sennasiri cogoya bɛnbaliw la. Lujuraya sugu dɔw bɛ se ka na ni mɔni cogoya tiɲɛni tɛ ye fana. Misali la, i tɛ kɔn ka bɔ a kala ma ko tuloko bɛ den na. O nɔ na, i kɔni bɛ sɔmi k’a tɛ sela ka kuma i n’a fɔ a balimamusow n’a balimakɛw cogo la. A ka kan i k’i ɲɛmada den mɔcogo fɛ bari mɔni sennasumayali ka teli ka kɛ kɛnɛya kunkangɛlɛya dɔ ye walima lujurako dɔ i ka kan ka min sidɔn.

Den min si bɛ kalo 3 la o ka kan ka se:

Ja

Ja

Ja

Den min si bɛ kalo 6 la o bɛ se:

Ja

Ja

Den min si bɛ san 1 na o bɛ se:

Den min si bɛ san 3 la o ka kan ka se:

Ja

Ja

Ni den bɛ mɔna ni sennasumaya ye, i bɛ se k’a dɛmɛ cogoya 2 la:

  1. I bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ bila o k’a lajɛ ni mɔni sennasumayali in bɛ sɔrɔla kun min na.
  2. Den mɔni sennasumayalen don a ka mɔgɔya dakun minnu na, i bɛ kɔlɔsili bonya olu kan.

Ja

Den mɔni sennasumayalen don dakun minnu na i b’a dɛmɛ k’a mɔni sankɔrɔta o dakunw na.

A yɔrɔ kalan (ɲɛ Nanfila A: Den ka mɔni kɔlɔsilisɛbɛn) den mɔni kɔlɔsilisɛbɛn kunkanko bɛɛ ko la. O sɛbɛn ninnu nafa ka bon denmasaw ni kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ bolo. Den mɔni kɔlɔsili nɔbɔcogo ɲuman don ani k’u kunnafoniw ta ka den ka kow ɲɛnabɔ a mɔtɔla.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →