Sigida 11 Balo nafama

Sigida 11
Balo nafama: Mɔgɔ ka kan ka mun ni mun dun walasa a to ka kɛnɛya la?

Ja

Adamaden kelen kelen bɛɛ mako bɛ balo la walasa ka mɔdiya, ka se ka baara kɛ ani ka to kɛnɛya la. Sisan banaw caman sababu ye farikolo labɔbaliya ye balo nafama na.

Mɔgɔ min man girin walimaa man kɛnɛ barisa a tɛ balo nafama sɔrɔ ka dun walima a tɛ dumuni caman sɔrɔ, a bɛ fɔ ko o tigi balocogo man ɲi walima balodɛsɛ bɛ a la. Balodɛsɛ bɛ o tigi degun.

Balo ɲuman dunbaliya bɛ bana minnu lase adamaden ma

An bɛna kuma bana minnu kan, olu caman sababu ye balodɛsɛ ye. O banaw filɛ:

Denmisɛnniw na

Ja

A bɛ taamasiɲɛ minnu kɛ mɔgɔ bɛɛ la

An bɛna kuma bana minnu kan olu sababuw bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye nka olu bɛ se ka juguya ka a sababu kɛ balodɛsɛ ye. O banaw filɛ:

Musokɔnɔma ka dumuni nafama dunbaliya bɛ fangadɔgɔya ni jolidɛsɛ lase a ma ani a bɛ se ka kɛ a sata ye jiginni senfɛ walima a kɔfɛ; kɔnɔtiɲɛ sababuw dɔw ye dumuni nafama dunbaliya ye, walima a bɛ se ka kɛ sababu ye den ni ni tɛ bange, a dɔw la, den bɛ dɔgɔya walima a bɛ kɛ lujuratɔ ye.

Dumuni nafama dunni bɛ a to farikolo bɛ bana kun.

Bana minnu fɔlen filɛ, olu sababu fɔlɔ ye dumuni nafama dunbaliya ye. Nka, o kɔ dumuni nafama dunbaliya b’a to farikolo bɛ dɛsɛ ka bana suguya bɛɛ kun, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la banakisɛbanaw:

Dumuni nafama dunni bɛ banabagatɔ dɛmɛ ka kɛnɛ joona.

Dumuni nafama dunni ma dabɔ banaw kunbɛnni dɔrɔn kama, u bɛ farikolo dɛmɛ ka banaw kɛlɛ ani ka banabagatɔ kɛnɛya. O de kama ni mɔgɔ man kɛnɛ, dumuni nafamaw bɛ kɛrɛnkɛrɛn a ye.

Nka o n’a ta bɛɛ la denba dɔw tɛ sɔn ka dumuni nafamaw di u den banabagatɔ walima u kɔnɔbolitɔ ma; o de bɛ kɛ sababu ye ka u denw fanga ban, u farikolo tɛ se ka bana kɛlɛ wa bana ka teli ka u faga. Den banabagatɔ ka kan ka dumuni nafamaw dun! Ni den banabagatɔ ma sɔn dumuni na, aw bɛ a nɛgɛn walasa a ka dɔ dun.

Den banabagatɔ ka kan ka dumuni caman dun ani ka ji caman min. Nka tuma dɔw la dumuni nege tɛ a minɛ. O la, aw bɛ aw muɲu a kɔrɔ, ka a nɛgɛ ka dumuni di a ma siɲɛ caman tile kɔnɔ. Aw bɛ aw jija a ka jimafɛn caman min walasa ka sugunɛ caman kɛ tile kɔnɔ. Den min tɛ se ka dumuni girinmaw dun, aw bɛ u nɔɔni ka di a ma, walima aw bɛ seri ni naji tobi ka di a ma.

Tuma dɔw la balodɛsɛ taamasiɲɛw bɛ a daminɛ ka ye ni bana wɛrɛ bɛ a tigi la. Misali la den min ka kɔnɔboli mɛnna senna, o tigi bolow ni a senw ni a ɲɛda bɛ tɔn, ka tila ka finmanfinmanw kɛ a fari fan dɔw la ani ka joliw bɔ a senkalaw la. Olu ye balodɛsɛ jugumanba taamasiɲɛw ye. O kama, den ka kan ka balo ni dumuni nafama ye waati bɛɛ! O kɔ aw bɛ aw jija ka dumuni di den ma siɲɛ caman tile kɔnɔ.

Bana waati o, a bannen kɔ o, a ka fisa ka dumuni nafama dun.

 

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →