Sigida 11 Balo nafama

Hakilina jugu minnu bɛ mɔgɔw la dumuniko la

  1. Jibaatɔ ka dumuniw. Sigida caman na, mɔgɔw hakili la jibaatɔ man kan ka dumuni sugu dɔw dun. Jibaatɔ balilen o dumuni nafama ninnu dunni na fo ka a tɔ to kabamugu, alikamadumuniw ni maloseri ma, o bɛ a fanga dɔgɔya wa jolidɛsɛ bɛ a minɛ. O dumuni nafama dunbaliya fana bɛ se ka kɛ a sata ye barisa a bɛ kɔn ka dɛsɛ jolibɔ ni banamisɛnniw bolo.

Jibaatɔ ka kan ka dumuni nafamaw dun minnu sɔrɔli ka nɔgɔ.

Walasa ka banamisɛnniw ni basibɔn kunbɛn ani ka ji jigin sin na, denba kura ka kan ka dumuniw dun minnu bɛ se ka a fari segin a cogo la, dumuniw i n’a fɔ shɛfan, shɛsogo, nɔnɔmafɛnw, sogo, jɛgɛ, jiridenw ani nakɔfɛnw. Denba ka kan ka faritanga dumuniw fana dun i n’a fɔ jiridenw ni nakɔfɛnw, ani fangasɔrɔ dumuni wɛrɛw i n’a fɔ tulu ni tuluma dumuniw. Nin dumuni ninnu si tɛ jibaatɔ kɛlɛ; wa u bɛ dɔ fara a ka kɛnɛya yɛrɛ kan.

Ja

Nin jibaatɔ in ye dumuni nafama suguya caman dun min kɛra sababu ye ka a to kɛnɛya la.

Ja

Yan nin ye jibaatɔ dɔ kaburu ye min siranna dumuni nafamaw dun.

  1. Kuma min bɛ fɔ ko lenburuba ni buyaki ni jiriden wɛrɛw man ɲi muratɔ ni murasɔgɔsɔgɔtɔ ni sɔgɔsɔgɔtɔ ma, o tɛ tiɲɛ ye. Ka a sɔrɔ kumu (witamini C) bɛ lenburuba ni tamati la, min bɛ se ka mura ni banamisɛnniw kɛlɛ.
  2. Ko ni mɔgɔ bɛ fura ta a man kan ka dumuni sugu dɔw dun, o tɛ tiɲɛ ye. A jɛlen don ko tulumafɛnw ni forontomafɛnw dunni de bɛ furudimi ni kɔnɔnabana dɔw juguya, o bɛ kɛ ka a sɔrɔ aw ma fura ta yɛrɛ.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →