Sigida 11 Balo nafama

Nafa min bɛ balo ɲuman dunni na

Yɛrɛsaniya ni dumuni nafama dunni ye kɛnɛya ɲɛsigi ye.

Ja

Mɔgɔ minnu tɛ dumuni ɲuman dun, balodɛsɛ ka teli ka olu minɛ. O bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka a sababu kɛ dumuni dafalen sɔrɔbaliya ye (a ka ca a la balodɛsɛ walima dumuni labɔbaliya); ni mɔgɔ tɛ dumuni sugu dɔw sɔrɔ ka dun (balodɛsɛ sidɔnnen); walima ni mɔgɔ bɛ dumuni sugu dɔ dun kojugu (a tigi bɛ bonya kojugu, aw ye gafe ɲɛ Mɔgɔ belebelebaw lajɛ).

O la munna mɔgɔ ka kan ka dumuni nafama dun?

Den min tɛ dumuni nafama sɔrɔ ka dun, o bɛ mɔgoya. A ka ca a la a bɛ fasa ani ka dɔgɔya ka tɛmɛ a filanw kan. A dimi man go, a bɛ kasi kojugu wa a bɛ bana tuma bɛɛ. A tɛ tulonkɛ i n’a fɔ den tɔw, wa a ka ca a la a walawalalen tɛ i n’a fɔ tɔɲɔgɔnw. Ni kɔnɔboli walima bana wɛrɛ ye o den sugu minɛ, a fanga bɛ ban. A ka ɲi ka den bolo sanfɛla suman walasa ka a dɔn ni balodɛsɛ bɛ a la.

Balodɛsɛ taamasiɲɛw ɲinicogo den na: bolo sanfɛla sumancogo

Ja

Den min si ka ca ni san kelen ye, ni aw ye o bolo sanfɛla suman a cɛmancɛ la ka ye a sɔrɔ a ka dɔgɔn ni santimɛtiri 11.5 ye, o bɛ a jira ko balodɛsɛ bɛ den na, hali ni jate bɛ santimɛtiri 11.5 ni santimɛtiri 12.5 cɛ, o bɛ a jira ko balodɛsɛ b’a fɛ ka a minɛ.

Tuma bɛɛ peseli fana bɛ se ka a to aw ka a dɔn ni den bɛka dumuni nafama dun walima ni a tɛ a sɔrɔ: misali la peseko kelen kalo o kalo den san fɔlɔ, o kɔ kalo saba o kalo saba peseko kelen. Den min bɛ dumuni nafama dun, o bɛ girinya ka taa a fɛ. Sigida 21 Denmisɛnw Ladonni na, an bɛna kuma den pesecogo ɲuman kan, ani ka den peseli sɛbɛn lafacogo ɲɛfɔ, min ɲɛfɔlen don gafe ɲɛ Den min bɛ ka mɔ o den ka kɛnɛ de.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →