Sigida 19 Denbaw ni matɔrɔniw ka kunnafoniw

Muso ka kan ka labɛn minnu sabati sani jiginni cɛ:

Kabini kɔnɔ kalo wolonfila, nin fɛn ninnu ka kan ka sɔrɔ musokɔnɔma bɛɛ bolokɔrɔ:

Ja

Fini kɔrɔ sanuman caman

Ja

Lamu kura (a kana dayɛlɛ sani barajuru tigɛli cɛ).

Ja

(Nka ni lamu tɛ yen, aw bɛ sizo sanuman zontan dɔ ɲini. Aw b’a tobi san’aw ka barajuru tigɛ n’a ye).

Ja

Safinɛ min bɛ banakisɛ faga.

Ja

Tɛgɛ ni sɔni ko bɔrɔsi (tɛgɛ-ko-fu).

Ja

Alikɔli

Ja

Kɔɔri mugu sanuman

Ja

Aw bɛ fini jalan magaman sanuman dɔɲini min kolo ka gɛlɛn ka den bara siri n’a ye.

Tinminɛmuso walima tinminɛmuso ka minɛn wɛrɛw:

Ja

tɔrɔsi ɲɛ duman

Ja

Den dusukun tantanni jateminɛ minɛn

Ja

Minɛn min bɛ kɛ ka den nuji n’a daji sama.

Ja

Aw bɛ sizo kun koorilen kɛ ka den barajuru tigɛ teliya la.

Ja

Pikiribiɲɛ sanuman ani miseliw.

Ja

Minɛn fila: aw b’aw tɛgɛ ko kelen kɔnɔ, ka tonso lajɛ filanan kɔnɔ.

Ja Ja

Denw ka ɲɛdimi fura.

Ja

Aw bɛ miseli ni gaari sanuman kɛ ka jogindaw kala.

Ja

Finiminɛkɛpu min bɛ kɛ ka den barajuru minɛ walasa basi kana bɔ.

Ja

Basi lajɔ pikiri caman.

Ja

Aw gan manamaw don ka muso (musoya) lajɛ, ka den bangetɔ kunbɛn, ka musoya yɔrɔ faralenw kala den bangenen kɔ ani ka tonso kunbɛn ani ka den lajɛ a bangenen kɔ (Aw bɛ se gan minnu tobi walasa ka banakisɛw faga, gafe ɲɛ Pikirikɛ minɛnw saniyacogo).

Ja

Sidabana fura, ba ni den ye ni sida bɛ ba la walima fa (sɛbɛn ɲɛ Kɔnɔmaya)

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →