English English | Français Français | English Bamanankan

Sigida kelen kelen lasɔrɔ

Segin lasɔrɔli ɲɛ kunbaba ma.

Sigida Ɲɛw Faransikan Bamanankan Kanfilamɛn
Ɲɛbila-kuma 6 fra_0_fr_matter.pdf bam_0_fr_matter.pdf bilingue_0_fr_matter.pdf
Kunnafoni damadɔw ka ɲɛsin dugumisɛnw kɛnɛya­baarakɛlaw ma 28 fra_1_intro.pdf bam_1_intro.pdf bilingue_1_intro.pdf
Gafe kɔnɔkow 6 fra_2_toc.pdf bam_2_toc.pdf bilingue_2_toc.pdf
Sigida 1: Farafinfuraw kɛli: kɛcogo ɲuman ani kɛcogo jugu 18 fra_chapitre_01.pdf bam_chapitre_01.pdf bilingue_chapitre_01.pdf
Sigida 2: Bana minnu dɔn man di ka bɔ ɲɔgɔn na 13 fra_chapitre_02.pdf bam_chapitre_02.pdf bilingue_chapitre_02.pdf
Sigida 3: Banabagatɔ lajɛcogo 14 fra_chapitre_03.pdf bam_chapitre_03.pdf bilingue_chapitre_03.pdf
Sigida 4: Banabagatɔ furakɛcogo 7 fra_chapitre_04.pdf bam_chapitre_04.pdf bilingue_chapitre_04.pdf
Sigida 5: Ka kɛnɛya ka sɔrɔ i ma fura ta 4 fra_chapitre_05.pdf bam_chapitre_05.pdf bilingue_chapitre_05.pdf
Sigida 6: Furaw tacogo ɲuman ni u tacogo jugu 7 fra_chapitre_06.pdf bam_chapitre_06.pdf bilingue_chapitre_06.pdf
Sigida 7: Banakisɛ­fagalanw ye mun ye ani u bɛ ta cogodi? 5 fra_chapitre_07.pdf bam_chapitre_07.pdf bilingue_chapitre_07.pdf
Sigida 8: Furaw hakɛ tata sumacogo ani u dicogo 6 fra_chapitre_08.pdf bam_chapitre_08.pdf bilingue_chapitre_08.pdf
Sigida 9: Labɛn ni ladilikan minnu ka kan ka matarafa pikiri kɛli kama 12 fra_chapitre_09.pdf bam_chapitre_09.pdf bilingue_chapitre_09.pdf
Sigida 10: Furakɛli kunfɔlɔ 58 fra_chapitre_10.pdf bam_chapitre_10.pdf bilingue_chapitre_10.pdf
Sigida 11: Balo nafama: Mɔgɔ ka kan ka mun ni mun dun walasa a to ka kɛnɛya la? 33 fra_chapitre_11.pdf bam_chapitre_11.pdf bilingue_chapitre_11.pdf
Sigida 12: Kɛnɛya sabati fɛɛrɛw: Yɛrɛtangacogo bana caman ma 36 fra_chapitre_12.pdf bam_chapitre_12.pdf bilingue_chapitre_12.pdf
Sigida 13: Bana minnu bɛ mɔgɔ minɛ ka caya 37 fra_chapitre_13.pdf bam_chapitre_13.pdf bilingue_chapitre_13.pdf
Sigida 14: Mɔgɔw wajibiyalen don ka taa dɔgɔtɔrɔso la banajugu minnu na 26 fra_chapitre_14.pdf bam_chapitre_14.pdf bilingue_chapitre_14.pdf
Sigida 15: Wololabanaw 27 fra_chapitre_15.pdf bam_chapitre_15.pdf bilingue_chapitre_15.pdf
Sigida 16: Ɲɛw 15 fra_chapitre_16.pdf bam_chapitre_16.pdf bilingue_chapitre_16.pdf
Sigida 17: Ɲinw, ɲintaraw ani dakɔnɔna 5 fra_chapitre_17.pdf bam_chapitre_17.pdf bilingue_chapitre_17.pdf
Sigida 18: Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw 18 fra_chapitre_18.pdf bam_chapitre_18.pdf bilingue_chapitre_18.pdf
Sigida 19: Denbaw ni matɔrɔniw ka kunnafoniw 47 fra_chapitre_19.pdf bam_chapitre_19.pdf bilingue_chapitre_19.pdf
Sigida 20: Bangekɔlɔsi fɛɛrɛw—An bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ka an ka den hakɛ laɲininen sɔrɔ 14 fra_chapitre_20.pdf bam_chapitre_20.pdf bilingue_chapitre_20.pdf
Sigida 21: Denmisɛnw ladonni 45 fra_chapitre_21.pdf bam_chapitre_21.pdf bilingue_chapitre_21.pdf
Sigida 22: Mɔgɔkɔrɔba banaw 9 fra_chapitre_22.pdf bam_chapitre_22.pdf bilingue_chapitre_22.pdf
Sigida 23: Furamaralan 9 fra_chapitre_23.pdf bam_chapitre_23.pdf bilingue_chapitre_23.pdf
Sigida 24: Furamaralan 6 fra_chapitre_24.pdf bam_chapitre_24.pdf bilingue_chapitre_24.pdf
Sigida 25: Gafe in kɔnɔ fura kofɔlenw tacogo 90 fra_chapitre_25.pdf bam_chapitre_25.pdf bilingue_chapitre_25.pdf
Kumadenw kɔrɔ 38 fra_glossary.pdf bam_glossary.pdf bilingue_glossary.pdf