Sigida 14 Mɔgɔw wajibiyalen don ka taa dɔgɔtɔrɔso la banajugu minnu na

Joli min sababu ye kinnifɛn dɔ ye (Leishmaniose)

Nin bana kofɔlen bɛ sɔrɔ Farafinna, indu jamana kan, arabula, ameriki cɛmancɛ la ani ameriki worodugu fɛ. A bana bɛ sɔrɔ fɛnɲɛnamani dɔ ka kinni fɛ.

A bana suguya dɔw dimi ka jugu. U dɔn man di, wa u furakɛli ka gɛlɛn. O la, aw ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la.

A suguya dɔw bɛ bɔ wolo dɔrɔn de la. Olu furakɛ ka nɔgɔ.

A taamasiɲɛw:

image

A furakɛcogo:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →