Sigida 14 Mɔgɔw wajibiyalen don ka taa dɔgɔtɔrɔso la banajugu minnu na

Sumayabana

Sumayabana ye bana ye farigan bɛ min senkɔrɔ, a bɛ sɔrɔ sumayabanakisɛw donni fɛ joli la. A bɛ sɔrɔ soso ka kinni fɛ, a kɛlen kɔ ka sumayabanatɔ dɔ kin. Bana don min farati bɛ se ka bonya kosɛbɛ. Sumayabana suguya dɔw bɛ se ka mɔgɔ kirin, ka laban saya ma. Sidabana tɔw ka teli ka sumayabana sɔrɔ.

Sumayabana taamasiɲɛw

Sumayabana bɛ taa ka segin mɔgɔ la tile 3 o tile 3. A bɛ to senna lɛri damadɔ kɛ.

Taabolo saba don:

image

  1. A daminɛ na, nɛnɛ bɛ kari banabagatɔ la, a kungolo bɛ a dimi ani a bɛ fɔɔnɔ tuma dɔw la. Nɛnɛ bɛ kari a la, a bɛ yɛrɛyɛrɛ miniti 15 ka se lɛri 1 ma.
  2. Farigan bɛ to senna: a bɛ yɛlɛ fo degere 40 walima ka tɛmɛ o kan. Banabagatɔ fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ, tuma dɔw la, a bɛ kunnakuma kɛ. O bɛ se ka to senna lɛri caman. Funteniba bɛ a tigi minɛ.
  3. A laban na, Banabagatɔ fari bɛ suma, a bɛ wɔsi kosɛbɛ. Ni o tɛmɛna, kɔfɛ, banabagatɔ farikolo bɛ sɛgɛn a kan, nka o waati kelen na, a bɛ kɛ i ko dɔ bɔra bana na.

A furakɛcogo ani a jolisɛgɛsɛgɛ:

Kunsɛmɛnasumayabana juguman

Ale ye sumayabana juguyalenba ye, ni a ma furakɛ joona, a bɛ se ka mɔgɔ faga tile 2 walima tile 3 kɔnɔ, walima ka kɔn o ɲɛ. A bɛ mɔgɔ min na, a tigi bɛ ja, o kɔ a bɛ kirikara. Tuma dɔw la, a tigi bɛ bala ka kirin. A tigi fari bɛ kalaya. Bana in doncogo bɛ kɛ i n’a fɔ kanjabana. Ni aw ye fariganbagatɔ ye, a bɛ ja walima ka kirin, aw ka kan ka sumayabanako bila aw hakili la ni o ye a sɔrɔ aw bɛ jamana na, bana in bɛ yɔrɔ min. Ni o kɛra, aw bɛ a sumayabana furakɛ kabini a daminɛ; aw bɛ fura wɛrɛw fara a kan kɔfɛ ni aw ye a dɔn ko aw filila bana suguya la.

O la, a ka fisa aw ka sɔrɔmu gilikoze (sukaroma, sérum glucose) kɛ ka o fara kinini kan. Nka ni dɔgɔtɔrɔ tɛ yen min bɛ se ka sɔrɔmu kɛ, sani a nani cɛ, aw bɛ kinini pikiri kɛ a la min bɛ kɛ sogobu la, a pikiri kɛta hakɛ: kilogaramu kelen o kilogaramu kelen, aw bɛ miligaramu 25 kɛ a tigi la tile kɔnɔ siɲɛ 2 tile kɔnɔ ni kirinni tɛka nɔgɔya. O kɔfɛ, aw bɛ furakisɛ ta walasa ka sumayabana nɔgɔman furakɛ.

Mɔgɔ tangacogo sumayabana ma

Aw bɛ se ka bana in silatunu ni bɛɛ jɛra ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ka taa nin taasira ninnu fɛ:

1. Aw bɛ aw yɛrɛ tanga sosow ka kinni ma. Sufɛ, aw bɛ aw yɛrɛ biri ni dara ye walima ni fini fɛgɛman wɛrɛ ye walima ka sange siri.

image

2. Kɛnɛya­baarakɛla minnu bɛ taa aw ka sigidaw la sumayabana silatuni kama, aw bɛ olu dɛmɛ u ka baara la.

image

3. Ni aw sɔmina sumayabana na, aw bɛ aw yɛrɛ furakɛ, walasa ka bana bali ka jɛnsɛn ka taa a fɛ.

image

4. Aw bɛ sosow bali ka bukun: aw bɛ jinɔgɔ furan, aw kana dumunifɛn buwati kɔrɔw fili fililen to aw da la, ani minɛn wɛrɛ minnu bɛ se ka jinɔgɔ mara. Ni aw ye tulu dɔɔni kɛ jinɔgɔ woyotaw la, o bɛ sosodenw faga.

image

5. Aw bɛ se ka sumaya kunbɛn fana, walima ka sumayabana fanga dɔgɔya kosɛbɛ, ni aw bɛ sumayafura ta tuma o tuma (gafe lajɛ ɲɛ Sumayafuraw).

Ja

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →