Sigida 14 Mɔgɔw wajibiyalen don ka taa dɔgɔtɔrɔso la banajugu minnu na

Nɛgɛtigɛbana

Nɛgɛtigɛbana ye bana ye, min banakisɛ bɛ sɔrɔ baganw ni adamadenw nɔgɔ la. Ni o banakisɛ donna joginda fɛ, a bɛ bana in bila mɔgɔ la. Jogindabaw walima ni fɛn nɔgɔlen dɔ ye mɔgɔ jogin, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɛgɛtigɛbana bila a tigi la.

Joginda minnu ka teli ka nɛgɛtigɛbana bila mɔgɔ la

Baganw ka kinni fɛ, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la wulu, lɛ, so ani saw (hali ni baga tɛ u la)

image

Muru, marafakisɛ ni bese ka tigɛda

image

Tulo sɔgɔli ni miseli nɔgɔlen ye

image

Nɛgɛjuru ka joginni (sango ni zɔn bɛ a la)

image

Ŋɔni walima jirifɛrɛn

image

Nɛgɛtigɛbana sɔrɔsira dɔw bɛ yen minnu ka jugu kosɛbɛ: barajuru tigɛcogo bange kɔfɛ, kɔnɔtiɲɛ laɲininen, kolokari jugumanba, tasumajenida, operelidaw walima pikiri minnu kɛra ka a sɔrɔ banakisɛ­fagalan ma kɛ biɲɛ donda la.

O de la, a nafa ka bon ka nɛgɛtigɛbana serɔmu (SAT) kɛ banabagatɔ la, min bolo ma ci.

Denyɛrɛni ka nɛgɛtigɛbana sɔrɔ sababu:

image

Ni barajuru tigɛra ka janya, o bɛ nɛgɛtigɛbana sɔrɔli farati bonya kosɛbɛ. Nin ja in bɛ kɛcogo ɲuman jira.

Banakisɛw bɛ don bara fɛ ka nɛ kɛ a la, ka a sababu kɛ:

Nɛgɛtigɛbana taamasiɲɛw:

image

Mankan ni yeelenba fana bɛ se ka jali lawuli.

Ni denyɛrɛni don, a taamasiɲɛ fɔlɔw bɛ ye tile 3 nan ni tile 10 nan cɛ bana kɛlen ka a minɛ walima tile 7 nan, denkundi don silamɛw fɛ. Ni o kɛra, aw bɛ a jira a bangebagaw la ko dabali ma kɛ a la dekundi don. Den bɛ kasi tuma bɛɛ, a tɛ se ka sin min. I bɛ a sɔrɔ barajuru joli juguyalen don, a kasa bɛ bɔ. Taamasiɲɛ tɔw bɛ ye lɛri dama walima tile dama, fɔlɔw yɛlen kɔfɛ.

A nafa ka bon ka nɛgɛtigɛbana furakɛli daminɛ kabini a taamasiɲɛ fɔlɔw. Ni aw sɔmina ko nɛgɛtigɛbana bɛ baliku la walima denyɛrɛni, sango ni denyɛrɛni tɛka kasi dabila, aw bɛ nin waleya ninnu kɛ:

Kunbere ka dimi dɔnni sɛgɛsɛgɛli

Banabagatɔ bɛ sigi a senw kolo fagalen (u tɛ se ka se duguma walima u tɛ se ka kɔrɔta ka a maga fɛn wɛrɛ la), aw bɛ a gosi kunbere kolo kun na ni aw bolokɔni kurulen ye.

image

Ni a sen ma seri kosɛbɛ, o bɛ a jira ko foyi tɛ a la.

image

Ni a ye a sen seri kosɛbɛ, o bɛ se ka kɛ bana jugu dɔ taamasiɲɛ ye i n’a fɔ nɛgɛtigɛbana (walima kanjabana walima pɔsɔnni).

image

Ni sɛgɛsɛgɛli nafa ka bon kosɛbɛ, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la denyɛrɛniw ma.

Aw ka kan ka taabolo min kɛ, ni aw ye nɛgɛtigɛbana taamasiɲɛ ye aw yɛrɛ la

Nɛgɛtigɛbana ye banajuguba ye. Kabini aw bɛ a taamasiɲɛ fɔlɔw ye, aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛma dɔ la teliya la. Ni o ma nɔgɔ aw ma, sani banabagatɔ ka sa aw ɲɛna, aw bɛ nin waleyaw kɛ:

Mɔgɔ tangacogo nɛgɛtigɛbana ma

Hali dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaw la, nɛgɛtigɛbana banabagatɔ tilancɛ bɛɛ bɛ sa. O kama aw ka aw yɛrɛ tanga nɛgɛtigɛbana ma, o kɛli ka nɔgɔ kosɛbɛ ni a furakɛli ye.

Nin den in barajuru tigɛra ka a surunya ni lamu saniyalen ye, a barakun jalen tora fiɲɛ na.

image

Den in ka kɛnɛ

Nin den in barajuru tigɛra ka a janya ni muru nɔgɔlen ye, a sirila ka a ja fana, a ma saniya ka a ji ja.

image

Nɛgɛtigɛbana ye a faga

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →