Sigida 14 Mɔgɔw wajibiyalen don ka taa dɔgɔtɔrɔso la banajugu minnu na

Samasen

Nin bana kofɔlen jɛnsɛnnen don Farafinna ani funtenima jamanaw wɛrɛw la. A bɛ sɔrɔ soso dɔw fɔw fɛ, soso minnu bɛ mɔgɔ kin sufɛ.

A taamasiɲɛw:

image

Samasen fununen min bɛ taa ka segin ani ka dimi kɛ a senkɔrɔ, o ka kan ka ka furakɛ joona. sufɛ jloisɛgɛsɛgɛ bɛ a to samasen banakisɛ kɔkɔbaliw (wucheria bancrofti) ka ye joona.

Aw kana senfunu furakɛli to yen fo a ka yɛlɛma ka kɛ samasen ye.

A furakɛcogo

Iwɛrimɛkitini, Ivermectin ye a fura dɔ ye. Diyetilikaribamazini, Diéthylcarbamazine bɛ se ka a banakisɛw faga fana, ani ka bana kɛnɛya ni aw kɔnna a furakɛli ma. Ka samasen ka kan ka ka opere.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →