Sigida 10 Furakɛli kunfɔlɔ

Funteninatɔɔrɔ balalenw

Funteni waati kaliya, a farikolosɛgɛnba, ani a banaw

image

Ka baara kologirin kɛ funteni na, o bɛ kaliya bila mɔgɔ senw, i bolow walima i kɔnɔna. O sababu bɛ se ka kɛ mɔgɔ farilakɔkɔ caman bɔli ye wɔsiji fɛ.

A taamasiɲɛw

Funtenina farikolosɛgɛnba (a banaw) bɛ laban:

A furakɛcogo

image

Ni a ma furakɛ, a bɛ se ka juguya ka a laban ɲɛnamini na.

Funteni waati ɲɛnamini

Funteni waati ɲɛnamini ye bana juguba ye min bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni aw mɛnna funteni na.

A taamasiɲɛw

image

Funteni waati ɲɛnamini bɛ mɔgɔw minɛ minnu farilafunteni ban man di: mɔgɔkɔrɔbaw, denw, banabagatɔ, mɔgɔ belebelebaw dɔlɔminnaw. Bana in bɛ dankari kɛ nin mɔgɔ kofɔlenw de la kosɛbɛ.

image

Funteni waati ɲɛnamini bɛ se ka denmisɛnnamɔgɔ minɛ min mɛnna baara la walima farikoloɲɛnajɛ la funteni na. O tigiw ye o ye, u bɛ wɔsi.

A furakɛcogo

Aw bɛ aw teliya ka a tigi fari sumaya: aw bɛ a ladon suma na. Aw bɛ finiw dɔw bɔ a la. Aw bɛ a fifa, ka a jɔsi ni fini ɲiginnen ye ani ka ji kɛ a farilafini bɛɛ kan. Aw bɛ gilasi kɛ fini na walima fini sumanen dɔ la ka o don a tɔn kɔrɔ, a kaman kɔrɔ ani a worofurancɛ la. Mɔgɔ kɛnɛman fana bɛ se ka don jisuma na waati kunkuruni ka a ko, nka o farati ka bon mɔgɔkɔrɔba ma walima mɔgɔ min man kɛnɛ ka kɔrɔ.

Ni aw sɔmina ko nin bana in bɛ mɔgɔ min na, aw bɛ kɛnɛyaji di a ma (aw ye sɛbɛn ɲɛ Kɛnɛyaji lajɛ kɔnɔdimi, kɔnɔboli ni kɔnɔnatumu kan). Walima jimafɛn sumanen fɛn o fɛn mana kɛ aw bolo, aw bɛ o caman di a tigi ma. Nka aw ye aw kɔlɔsi a tigi kana kirin: ninakilidegun ka ca funtenina ɲɛnamini senkɔrɔ.

Funtenina ɲɛnamini bɛ mɔgɔ min na, o tigi ka bana ka teli ka juguya. O la, ni aw bɛ se, aw bɛ taa ni a ye dɔgɔtɔrɔso la.

A kunbɛncogo

Walasa ka aw tanga kɛnɛma funteni ma, aw bɛ fini ɲɛ jɛmanw don ani fugulan. Aw ka sokɔnɔbaaraw ka kan ka kɛ yɔrɔ fɛrɛlen na fiɲɛ bɛ taa ka segin yɔrɔ min na. Aw bɛ to ka aw lafiɲɛ ani ka minfɛn sumalenw min. Nka aw bɛ biyɛri walima dɔlɔ minta dan hakɛ la baara walima tulon waati funteni na. Alikɔli bɛna ni farilajidɛsɛ ye.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →