Sigida 10 Furakɛli kunfɔlɔ

Tetanɔsi (Jaŋɔyin / nɛgɛtigɛbana)

Tetanɔsi ye mɔgɔfagabana ye min banakisɛbɛ don joli fɛwalima barakun fɛ, ani ka jɛnsɛn farikolo la.

A taamasiɲɛw

image

Tetanɔsi taamasiɲɛw bɛ se ka daminɛ tile kelen walima dɔgɔkun kelen joginni kɔfɛ.

Aw bɛ aw teliya ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni aw ye nin taamasiɲɛ kofɔlen ninnu kɔlɔsi banabagatɔ la!

Yɛrɛtangacogo tetanɔsi ma

A ka nɔgɔn ka an yɛrɛ tanga tetanɔsi ma ka tɛmɛ a furakɛli kan. Boloci ni joginda saniyali ɲɔgɔn tɛ bana in kunbɛnni na. Aw ye Boloci yɔrɔ lajɛ.

Joginda minnu ka teli ka laban tetanɔsi ma, olu ye

image

image image image image

Aw bɛ o joginda ninnu saniya ka ɲɛ ani ka tetanɔsipikiri kɛ a tigi la (aw ye sɛbɛn ɲɛ Tetanɔsifura, nɛgɛtigɛbanafura), nka ni aw ye a sɔrɔ ko tetanɔsipikiri ka waati dafalen don, aw bɛ metoronidazɔli fara a kan fana (sɛbɛn ɲɛ Metoronidazɔli, Métronidazole).

Denyɛrɛni ka tetanɔsibana

Denyɛrɛni bɛ se ka tetanɔsibana sɔrɔ barajuru tigɛli fɛ. Walasa ka denw tanga o ma, aw ka kan ka barajuru tigɛ ni lamu ye min tobila fɔlɔ, ka barakun saniya tuma bɛɛ, ani ka musokɔnɔma bolo ci. Aw bɛ bolociw yɔrɔ lajɛ, sɛbɛn ɲɛ Barajuru furakɛcogo.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →