Sigida 10 Furakɛli kunfɔlɔ

Jolilabana

Bana don min bɛ sɔrɔ banakisɛ donni na joli la. Banajugu don barisa a bɛ se ka mɔgɔ kirin. Ni aw sɔmina ko jolilabana don, aw bɛ aw teliya ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka a tigi furakɛ joona.

Jolilabana taamasiɲɛw

image

Taamasiɲɛ minnu ka teli ka ye, olu de ye farigan walima farisumaya, dusukun tantanni teliman ani ninakili teliman. Ni aw ye nin taamasiɲɛ kofɔlenw fila sɔrɔ mɔgɔ la walima min ka ca ni o ye, aw bɛ jolilabanafura kɛ o tigi la.

A furakɛcogo

Aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Sani o cɛ:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →