Sigida kɔnɔkow

Sumuniw ni funuw

image

Sumuni ye kuru ye min bɛ bɔ mɔgɔ wolo kɔrɔ ka nɛ ta. A bɛ se ka sɔrɔ banakisɛ donni fɛ si bɔyɔrɔ fɛ. Pikiri kɛli ni biɲɛ tobibali ye, o nɔ bɛ se ka funu. A dimi ka bon kosɛbɛ; a yɔrɔ kɛrɛdaw bɛ bilen ka kalaya, farigan ni gɛnɛgɛnɛ bɛ se ka don a senkɔrɔ (gɛnɛgɛnɛw bɛ funu)

A furakɛcogo

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →