Sigida 15 Wololabanaw

Denyɛrɛniw ka wololabanaw

Fari bilenni (bobara bilenni)

Nɔbilenman minnu bɛ bɔ dɛnfitini woro kɔrɔla la walima u bobaraw la, o bɛ se ka sɔrɔ ɲɛgɛnɛ marali fɛ kusi walima dilan na.

A furakɛcogo:

Ayi

image

Awɔ

image

A lankolon ka fisa!

Sana

Olu ye sana jɛman ye min bɛ bɔ den kunkolo la, nka a bɛ bɔ den ten, ɲɛkankun na, bonbonkun, nu ani tulow la. Waati dɔw la a yɔrɔ bɛ bilen wa a bɛ mɔgɔ ŋɛɲɛ. Sana min bɛ bɔ den na, o caman bɛ sɔrɔ den kunkolo saniyabaliya fɛ walima fugulan donni a kun na. Nin bana in ye sida banatɔw ka gɛlɛyabaw dɔ ye.

A furakɛcogo:

Ayi

image

Awɔ

image

Ni joli bɛ den kun na, aw kana fugulan don walima musɔrɔ siri a la abada, barisa o bɛ a kɛnɛya goya.

A lankolon ka fisa!

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →