Sigida 13 Bana minnu bɛ mɔgɔ minɛ ka caya

Farigan

Ni mɔgɔ farila funteni juguyara, o bɛ a jira ko farigan bɛ a tigi la. Farigan bɛ a dama bana ye, nka taamasiɲɛ don bana caman na. Ni fari kalayara kojugu a yɛrɛ ma (ka caya ni degree 39 ye), o ye faratiba ye, kɛrɛn­kɛrɛnnenyala den walima denyɛrɛni ma.

Ni banabagatɔ fari ka kalayara:

  1. Aw bɛ finiw bɔ a la. Ni den don, finiw bɛɛ bɔ a la ani ka a finintan to fo a fari ka suma.

Aw kana finiw don a la walima ka birifini meleke a la abada. Faratiba bɛ a la ka finiw caya den farigantɔ la.

Ka a fɔ ko fiɲɛ man ɲi banabagatɔ ma, o kuma tɛ tiɲɛ ye, o fiɲɛ yɛrɛ de bɛ a to fari ka sumaya.

Awɔ

Ja

Nin de bɛ a to fari ka suma.

Ayi

Ja

Nin de bɛ a to farigan ka juguya.

  1. Aw bɛ asipirini (aspirine) ta walasa fari suma (gafe ɲɛ Asipirini, Aspirine). Ni den don, asetaminofɛni (acetamophène) de ka fisa (parasetamɔli, paracétamol, gafe ɲɛ Parasetamɔli, asetaminofɛni, Paracétamol, acétaminophène) walima ibuporofɛni (ibuprofène, gafe ɲɛ Ibiporofɛni, Ibuprofène). Aw bɛ aw jija asetaminofɛni dita kana caya, barisa, a bɛ se ka fiɲɛ bila biɲɛ na.
  2. Farigantɔ ka kan ka jima camanfɛn caman min: ji, jiriden nɔnɔ, a ni o ɲɔgɔnw (den ka ji minta ka kan ka wulilen sumalen ye).
  3. Ni aw bɛ se, aw bɛ farigan sababu ɲini ka a dɔn ani ka a furakɛ.

Farigan juguamanba: farigan min labanna jali ma

Farigan bɛ se ka kɛ bana jugu dɔ taamasiɲɛye. Aw bɛ fɛɛrɛw tigɛ walasa banabagatɔ fari ka sumaya joona. Kɛrɛn­kɛrɛnnenya la fari kalaya bɛ se ka laban jali ma denw na, min ye faratiba ye.

Ni fari kalayara kojugu (min ka ca ni degere 40 ye), aw bɛ fɛɛrɛw tigɛ walasa banabagatɔ fari ka sumaya joona:

  1. Aw bɛ a tigi lada yɔrɔ sumanen na.
  2. Aw bɛ den kannakolon to.
  3. Aw bɛ a fifa walasa a fari ka segin ka suma.
  4. Aw bɛ ji bɔn a kan walima aw bɛ finis u ji la ka o da a dis ni a ten kan. Aw bɛ to ka o fini ɲiginnenw falen tuma ni tuma walasa u sumayalen ka to. Aw bɛ nin baara kɛ fo banabagatɔ fari ka suma.
  5. Aw bɛ jisuma caman di a ma.
  6. Aw bɛ furaw di a ma walasa fari ka sumaya. Asipirini bɛ se ka di banabagatɔ m, nka den min tɛ san 12 bɔ, a ka fisa ka o ta kɛ ibuporofɛni ye walima parasetamɔli.

Ni den fitini ma se ka fura kunu, aw bɛ a mugu bɔ ka a daji ani ka a kɛ a banakɔtaa yɔrɔ fɛ. Aw bɛ se ka o baara kɛ ni pikiribiɲɛ biɲɛntan ye.

Ni fari ma se ka sumaya walima ni banabagatɔ bɛka ja farigan bolo, aw bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ wele joona.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →